Sankt Hans Backar i Lund är ett sterilt parkområde med stora gräsmatteytor. I ett nytt projekt ska parken nu förändras så att den blir en artrikare och mer varierad miljö.
TEMA: URBAN MILJÖI Lund ska kommunen tillsammans med forskare göra om en hel park. Syftet är att skapa en mera varierad parkmiljö och att öka biodiversiteten.

Det är viktigt att den biologiska mångfalden bevaras och gynnas inte bara i miljöer som ligger avsides från människans bebyggelse och aktiviteter. Förutom att många hotade växtoch djurarter återfinns i parkmiljöer, har en artrik parkmiljö en pedagogiskt verkan på stadsborna.

Centrum för biologisk mångfald arbetar just nu i ett projekt med Lunds kommun och ekologer vid institutionen för landskapsplanering i Alnarp. Tillsammans med Kommundel Norr i Lund ska en stor, artfattig park förändras till en park som gynnar den biologiska mångfalden.

Detta sker med kommunens väl genomdrivna och pågående Agenda-21 arbete som grund samt med projektdeltagarnas olika specialkompetenser.

Större variation

Parken heter Sankt Hans backar och ligger i Lund. I dag består parken till större delen av välklippta och vidsträckta gräsområden med mycket täta buskage och endast ett fåtal äldre träd. Den kommer nu att förändras och bli en mycket mer varierad park. Där ska bl.a. finnas ängsmark, mera träd och buskar av varierande höjd samt om möjligt öppet vatten.

Skötseln av området kommer också att helt läggas om, från den idag mer städinriktade skötseln till en försiktigare sådan. En stor del  av växtmaterialet ska få finnas kvar och komma till nytta för växter och djur.

Ett nytt kretsloppstänkande kommer också att föras in i skötseln och utformningen av parken. Till exempel kan slaget hö och gräs tas om hand för att användas i biogassystem.

Parken i sitt nya skick kommer fortsätta att vara ett rekreationsområde men kommer också att aktivt användas av miljögrupper och i undervisningen i skolor.

Pengar sökes

För projektet söks nu ekonomiskt stöd ur de medel som regering och riksdag har avsatt för lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet.

En satsning som denna kan bli ett lysande exempel på hur ett väl genomfört Agenda-21 arbete kan ge resultat med hjälp av de kunskaper som finns inom artbevarande och naturvård. Här blir resultatet en helt ny typ av park som gynnar den biologiska mångfalden och kretsloppsarbetet. Samtidigt förbättrar den människors livsmiljö och ökar den allmänna förståelsen för naturen och
dess värden.

Möjligheter till forskning

En mycket viktig del i projektet är att se vilka åtgärder i en stadsnära miljö som effektivt gynnar den biologiska mångfalden. Den inventering av växter i området som har gjorts under sommaren blir ett viktigt redskap i forskningsarbeten i området framöver. Här finns utomordentliga möjligheter för givande forskningsprojekt och CBM välkomnar alla som är intresserade att höra av sig.