TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGARVid Sveriges Lantbruksuniversitet ligger MKB-centrum SLU vars huvudsakligt syfte är att öka kvalitén på de MKB (miljökonsekvensbeskrivningar) som tas fram i Sverige. Det inrättades 1999 av dåvarande rektor Tomas Rossvall.

Målet med verksamheten är att:

  • höja MKB-kompetensen och förbättra MKB-processen i Sverige
  • fungera som ett nav för fortbildning, erfarenhetsutbyte, diskussioner, information och forskning inom MKB och SMB (strategiska miljöbedömningar)
  • arbeta med aktiva nätverk, där olika MKB-aktörer knyts samman

Utbildningar i MKB

MKB-centrum kan erbjuda en fortbildningskurs för yrkesverksamma inom MKB, som ger fem högskolepoäng, och går på kvartsfart varje höst. Det finns dessutom möjlighet att läsa upp till 35 högskolepoäng i MKB, med grundkurs, projektkurs och examensarbete. Man kan även få skräddarsydda kurser i MKB för olika aktörer.

Forskar om MKB

Vid SLU finns ett antal doktorander med inriktning eller anknytning till MKB och SMB. Några av deras forskningsprojekten handlar om:

  • SMB i planeringsprocessen i Sverige
  • SMB för övergivna jordbruksmarker i Estland
  • Balansering av infrastruktur vid planering av vägar (kompensationsåtgärder)
  • MKB och ekoturism i Nicaragua

MKB-centrum SLU utför också speciella forsknings- och utredningsprojekt åt exempelvis Naturvårdsverket, Vägverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket.

Varje vår anordnas en MKB-dag, ett seminarium med varierande teman. I år var temat samråd och nästa år kommer MKB-dagen, den 22 april, att behandla strategisk miljöbedömning (SMB).

Hjälper även Sida

Vid MKB-centrum SLU finns också en hjälpfunktion, ”helpdesk”, åt Sida för frågor som rör MKB. Denna hjälper Sidas handläggare med rådgivning, granskning av MKB-dokument och olika utredningar. Sidas help-desk erbjuder dessutom en kortkurs i MKB för de olika enheterna på Sida samt alla ambassader. Miljöpolicyenheten på Sida har tillsammans med MKB-centrums Sida Helpdesk nyligen tagit fram en handledning, ”Hållbar utveckling? Handledning för granskning av miljökonsekvensbedömningar”. Den kan beställas kostnadsfritt från Sida via info@sida.se. En engelsk version är under tryckning.

Nätverk för MKB-intresserade

MKB-centrum administrerar även ett nätverk vilket är öppet för alla som är intresserade av frågor som berör MKB och SMB i Sverige, t.ex. MKBaktörer vid länsstyrelser, statliga verk, kommuner, miljödomstolar och konsultföretag och har ca 800 medlemmar. Du är välkommen att anmäla dig!

Nu knyts även lärare och doktorander i MKB vid universitet och högskolor i hela landet ihop i ett nystartat nätverk. Nätverken är under uppbyggnad och verksamheten anpassas efter medlemmarnas behov. Idag görs ett antal e-postutskick per år med bland annat nyheter, information om konferenser, kurser, ny litteratur och forskning inom området.

Kompetens och bredd

Föreståndare för MKB-centrum SLU är docent Hans-Georg Wallentinus som har en gedigen erfarenhet av MKB:er både i egenskap av forskare och konsult. Dessutom är Lars Emmelin, professor i miljökonsekvensbeskrivningar vid Blekinge Tekniska Högskola, direkt knuten till MKB-centrum.

MKB-centrum SLU har organisatoriskt placerats vid Institutionen för landskapsplanering i Uppsala, men är direkt underställt rektor vid SLU. MKB-centrums styrelsen består av tio personer, vilka godkänns av SLU:s rektor. Styrelsens ordförande representerar Naturvårdsverket och övriga ledamöter kommer från Banverket, Boverket, Naturvårdsverket, Sida, Blekinge Tekniska Högskola, Vägverket och SLU.

En strävan är att hålla en så bred kompetens som möjligt både bland personalen och de olika samarbetspartnerna. På vår hemsida http:// www-mkb.slu.se kan du läsa om oss som arbetar på MKB-centrum SLU.

Dessutom pågår samarbeten med andra institutioner och centra vid SLU, t.ex. Institutionen för landskapsplanering Alnarp och Centrum för biologisk mångfald.