En mångfald av ekologiska maträtter mötte Olle Kvarnbäck, Hushållningssällskapet i Uppsala och Stockholm och Eva Mattsson från KRAV när de representerade Sverige på IFOAM:s och IUCN:s konferens i Italien.
Foto: Olle Kvarnbäck
TEMA: BRUKAD MÅNGFALDVärldens första internationella konferens om förhållanden mellan ekologiskt lantbruk, naturvård och biologisk mångfald hölls 21–25 maj 1999 i den charmerande staden Vignola uppe i bergen i närheten av Bologna i norra Italien.

Huvudarrangörer var IFOAM, det internationella samarbetsorganet för ekologiskt lantbruk, och IUCN, den internationella naturvårdsunionen. AIAB som är den italienska motsvarigheten till KRAV stod för de praktiska arrangemangen. Ungefär 20 länder från alla världsdelar utom Australien var representerade på konferensen.

Imponerande matkultur

Konferensen var indelad i fyra olika teman: 1. Genetisk mångfald, 2. Mångfald av agroekosystem och kulturlandskap, 3. Förhållandet mellan biodiversitet och en regions sociokulturella arv och 4. Ekonomi och biodiversitet i odlingslandska– pet. Tema 3. är italienarnas egen specialitet. De har en uppsjö av lokala sorter och en småskalig livsmedelsförädling som få andra länder kan matcha. Mångfald av smaker var ett begrepp som dök upp många gånger under konferensen och som vi också fick uppleva vid måltiderna som förstås bestod av ekologiska produkter. Bara förrätten, antipasti, kunde bestå av bortåt 50 olika smårätter. Vilken matkultur!

Långsam mat

Italienarna är också drivande i en internationell rörelse som kallar sig ”the Slow food movement”, långsam mat. Poängen är att råvaror som mognar långsamt i samklang med sin lokala miljö får mer och annorlunda smak än de som produceras med industriella metoder. The Slow food movement presenterade under konferensen sitt stora projekt ”the Ark of Taste”, Smakarken. Det syftar till att kartlägga och stödja småskalig högkvalitativ livsmedelsproduktion och förädling. Hoten i form av industriell likriktning, byråkratiska lagar och distributionsjättar som är anpassade för lika stora livsmedelsföretag är påtagliga. Bland annat stöder rörelsen bevarandet av mångfalden av olika lokala ostsorter i Alperna.

På hemsidan www.slowfood.com kan du läsa mer om vad som är på gång inom Smakarken och andra Slow food projekt.

Agriturismi Bio-ecologici

Italien har en mycket väl utvecklad gårdsturism spridd över hela landet. Nära 600 gårdar kombinerar ekologiskt lantbruk och gårdsturism, enligt Paolo Foglia på AIAB. Han arbetar själv med ett projekt om certifiering av hållbar gårdsturism på ekologiska lantbruk. Före årsskiftet hoppas Foglia ha mer än 200 gårdar certifierade. AIAB arbetar också aktivt med att hjälpa lantbruk inom natur- och kulturreservat att lägga om till ekologisk odling.

Skötselplaner väckte intresse

Ett stort antal fallstudier presenterades på konferensen, alltifrån betande svin i östra Tyskland till potatisodling av lantsorter på Genuas bergssluttningar. Från Sverige presenterade vi vårt arbete med biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk. Särskilt intresse rönte våra gårdsvisa skötselplaner för natur- och kulturvärden.

Värdefulla kontakter

Konferensen kändes som en välkommen start på ett internationellt samarbete och kunskapsutbyte mellan ekologiskt lantbruk och naturvård. För Sveriges del är det extra intressant med ett utbyte med länder som Tyskland och Schweiz som har ungefär samma odlingsförutsättningar och problemställningar som Sverige. Dessa länder arbetar med liknande mångfaldsbevarande metoder i lantbruket som Sverige, t.ex. obesprutade kantzoner och gynnandet av naturliga fiender till skadeinsekter.

Projekt biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk

Projektet startade hösten 1997. En projektgrupp bildades med representanter för Ekologiska lantbrukarna, ArtDatabanken, Naturskyddsföreningen, Jordbruksverket, SLU, KRAV och Hushållningssällskapet. Syftet med projektet är att åstadkomma ett ökat samarbete mellan det ekologiska lantbruket och natur- och kulturvården i odlingslandskapet. Projektet finansieras av Ekhagastiftelsen och Världsnaturfonden. Projektledare är Olle Kvarnbäck på Hushållningssällskapet i Stockholm och Uppsala län, tel: 018-56 04 31. E-post: olle.kvarnback@hs-abc.hush.se