Foto: Mikael Risedal
TEMA: BIODIVERSITET I CENTRUMEtt av Sveriges 43 nationella strategiska forskningsområden BECC – Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate – fokuserar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i en värld präglad av klimatförändring. Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt arbetar vi med hur svensk markanvändning kan förenas med en långsiktigt hållbar utveckling i ett föränderligt klimat.

Traditionellt har bevarande av biologisk mångfald fokuserat på förändringar av markanvändningen, och hur detta leder till förlust, degradering och fragmentering av habitat. Klimatförändringen innebär ett nytt hot. Organismer påverkas både direkt av ändrad temperatur och nederbörd och indirekt av åtgärder för att anpassa jord- och skogs­bruk till ett förändrat klimat, till exempel ökad pro­duktion för en biobaserad ekonomi. Dessutom kan ändrad markanvändning påverka arters möjligheter att anpassa sig lokalt eller ändra sina utbrednings­områden i ett förändrat klimat.

Sverige har ett ansvar för den biologiska mång­falden som sådan genom konventionen för biologisk mångfald. Utöver detta finns en ökad insikt i att den biologiska mångfalden, i vid mening, bidrar till ekosystemprocesser – ekosystemtjänster – som är viktiga för vårt välbefinnande. Därför behöver vi synliggöra dessa effekter och låta kunskapen påverka vår markanvändning, inte minst inom skogs- och jordbruk. Eftersom markanvändningen påverkas av komplexa samspel mellan marknader, policys och markägares kunskap och attityder, krävs ett tvärvetenskapligt angreppsätt.

BECC – Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate – fokuserar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i en värld präglad av klimatförändring. BECC är ett av Sveriges 43 nationella strategiska forskningsområden (SFO) som initierades genom forskningspropositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” (2008/09:50). Vid prioriteringen av dessa var tre kriterier vägledande: att de medverkar till att finna lösningar på angelägna globala problem, att forskningen har världsklass och att insatsen stärker näringslivets och Sveriges utveckling och konkurrenskraft. BECC gör detta, genom att generera kunskap om hur svensk markanvändning, inte minst inom jord- och skogsbruk, kan förenas med en långsiktigt hållbar utveckling i ett föränderligt klimat.

BECC är resultatet av en gemensam ansökan av drygt 50 forskare inom natur- och samhälls­vetenskap vid Lunds och Göteborgs universitet. Visionen är att utgöra en internationellt ledande forskningsmiljö som genom interaktioner mellan excellenta forskningsmiljöer vid de båda univer­siteten, bedriver forskning och utbildning som svarar mot det globala samhällets behov av kunskap för att integrera värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i beslut. Även om fokus ligger på svenska förhållanden, har BECC ett internationellt perspektiv genom kopplingar till ekologiska, sociala och ekonomiska processer på europeisk och global nivå, till exempel i form av den internationella kunskapsplattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES).

Bred kunskapsbas ger en mångfald av perspektiv

Idag består BECC av mer än 200 forskare och doktorander vid drygt 10 institutioner med kom­plementära ämnesområden, som ekologi, ekonomi, geovetenskaper, matematik, miljövetenskap, natur­geografi och statsvetenskap. Genom att integrera kunskap om ekologiska och sociala processer, kan BECC utveckla modeller som förutsäger konse­kvenserna av olika framtidsscenarier (till exempel olika skötselregimer eller policys) på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den breda kunskapsbasen gör att BECC kan angripa fråge­ställningar från många håll, med tidsperspektiv som varierar från rekonstruktion av förlopp under tusentals år från pollenarkiv, till studier av omedel­bara effekter av åtgärder för att öka mångfalden i jordbrukslandskapet och med rumsliga skalor som varierar från modellering av processer som påverkar den globala kolcykeln till undersökningar av mik­robiella processer i modellekosystem. Beslutsproces­ser kan studeras, exempelvis från hur markägares beslut om markanvändning påverkas av policys och marknader, till vilka konsekvenser deras beslut sedan får för ekosystemfunktioner.

Organisatoriskt ligger BECC vid Centrum för miljö och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet, och leds av en styrelse som represente­rar bredden av forskningsinriktningar. Resurserna inom BECC används för att bygga en forsknings­miljö i samverkan med involverade institutioner. Det innebär satsningar på rekrytering av forskare, inklusive doktorander, postdoktorer, biträdande lektorat och professorer, men också stöd till yngre forskares karriärutveckling. En viktig del av verk­samheten är att skapa en intellektuell miljö som gynnar interaktioner mellan forskare från olika ämnen, exempelvis genom workshops inriktade mot aktuella frågor eller gästforskare som bryggar mellan befintliga forskargrupper. Forskningen är organiserad i teman, som verkar för ökat intellektu­ellt utbyte och utvecklingen av forskning, där spe­ciella så kallade ”action groups” producerar synteser eller plattformar för ny forskning. Resurser används också för att utveckla ny forskning, som genom att finansiera pilotprojekt , framförallt för forskning som spänner över olika ämnen.

Utåtriktad verksamhet

En central del av BECC:s verksamhet handlar om att skapa dialog med olika aktörer, både för att få input på hur vår forskning utvecklas och för att vår forskning skall lämna bidrag till samhällets utveckling. Som en långsiktig forskningssatsning, har vi möjligheten att bygga upp en dialog mellan forskare, medborgare, myndigheter och globala organisationer. Detta har också gett oss möjlighet att initiera forskningsprojekt och synteser i samver­kan med dessa.

En viktig del av verksamheten är forskarskolan Climbeco, på temat ”Klimat, biodiversitet och ekosystemtjänster i en föränderlig värld”. Forskar­skolan erbjuder fördjupningskurser inom olika ämnen, liksom breda översiktskurser som bidrar till tvärvetenskaplig förståelse. Genom en omfattande medverkan i grundutbildningar bidrar BECC också till att ge dagens studenter aktuell kunskap som de tar med sig ut på sina framtida arbetsplatser, såsom länsstyrelser och konsultföretag.

Kort om BECC

Inrättades år: 2010
På initiativ av: Regeringen, som en strategisk forsk¬ningssatsning, baserat på ansökan från ingående universitet.
Huvudmän: Lunds universitet (LU) och Göteborgs universitet (GU)
Typ av organisation: Strategiskt forskningsområde (SFO).
Antal involverade: drygt 200 forskare.
Basfinansiering: 25 miljoner från regeringen, dess¬utom med- och extern finansiering på ungefär 115 miljoner per år.
Styrning: Regleras av samarbetsavtal mellan LU och GU. Gemensam styrelse med representanter från LU och GU leder verksamheten, styrgrupp i Göteborg beslutar om GU-angelägenheter Gemensam forsk¬ningsorganisation GU och LU i tre teman.
Koordinator: Prof. Henrik Smith vid Lunds universi¬tet och Prof. Håkan Pleijel Göteborgs universitet
Webbsida: www.becc.lu.se Twitter: @becc_sweden