TEMA: EUROPA

Ett nätverk av experter från 33 länder medverkar i arbetet med hotade mossor i Europa. Organisationen som heter European Committee for the Conservation of Bryophytes (ECCB) har sedan sin start i Uppsala 1990 arrangerat två internationella konferenser, en i vardera Schweiz och Norge samt en workshop i England. Samarbetet i Europa har fungerat mycket bra och verksamheten har resulterat i flera konkreta resultat. Förutom en rödlista för Europa har organisationen pekat ut ca 200 ”hot spots” för mossor, områden som hyser ett stort antal hotade mossor och är i stort behov av skydd. Dessutom har många initiativ tagits för att förbättra kunskapen om mossfloran i dåligt undersökta delar av Europa, stimulera bryologisk aktivitet och verka aktivt för att mossor beaktas inom naturvård t ex genom Bernkonventionen och EUs habitatdirektiv. Organisationen har även utarbetat riktlinjer för hur IUCN’s nya hotkategorier bör tillämpas på mossor. Viktigaste informationen finns samlad i boken om rödlistade mossor i Europa, Red Data Book of European Bryophytes, som även innehåller beskrivningar på Europas ”hot spots”. Boken kan beställas från ECCB att. Lars Söderström, AVH/UNIT, N7034 Trondheim; Tel. +47 73596061; Fax. +47 73596100. E-post: Lars.Soderstrom@chembio.ntnu.no