TEMA: BIOBRÄNSLE

1900-talets omställning av jord- och skogsbruket är den starkaste påverkans­faktorn för biologisk mångfald i Sverige. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien har nu gjort en viktig insats för att visualisera omfattningen av denna storskaliga förändring över tid. Här fins kartor och statistik över det mesta som angår areella näringar i Sverige.

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Sveriges nationalatlas.
Norstedts 2011. ISBN 978-91-87760-59-4

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studier av de areella näringarnas geografi och historia. KSLA 2011. ISBN 978-91-86573-10-2