Ledare: Förgängligt men värdefullt

Biologiskt kulturarvsbingo

I förgrunden en backe med ängsmark, en betande vit ko samt grå timmerhus. I bakgrunden utsikt över kullar och vatten. Foto.

Rätt hävd på rätt plats: Om kunskapsutvecklingen inom kulturmiljövården

En glänta i en skog, höga träd i bakgrunden. I förgrunden en kortvuxen rund gran med ett toppskott som sticker upp. Foto.

Gränsöverskridande kultur- och naturvård i skogslandskap

En vägkant vid landsväg, där en mängd blommor blommar. Ett par bilar syns på vägen, som kantas av grönskande träd. Foto.

Vägarnas biologiska kulturarv: Trafikverkets arbete med långsiktigt hållbar infrastruktur

Grusväg i en låg öppen granskog, en flock brunvita kor går mot kameran. Foto.

Större förståelse för historiskt nyttjande - men stort behov av fördjupad kunskap

I förgrunden en ängsmark med ett lövträd i höstfärger, en gärdesgård samt i bakgrunden ett rött hus med vita knutar, rök som kommer ur skorstenen. Foto.

Levande lantbruksföretag – grunden för bevarande i odlingslandskapet

En grupp människor står i förgrunden och pratar vid en gärdesgård, bakom den en grusväg och i bakgrunden en samling röda små hus och en dunge. Foto.

Skötsel av kulturpräglad natur: Biologiskt kulturarv inom naturvård och kulturmiljövård

Skogsmark med lågor och död ved. Foto.

Biologiska värden i kulturpräglade skogar

En häst står selad vid en släde, en pojke står vid lasset som står i en vinterskog. Svartvitt foto.

Vägarnas växter berättar

Genom en kuperad ängsmark går en gärdesgård. På bortre sidan av gärdesgården syns många gula blommor. En person står vid sidan av gärdesgården. Foto.

Skötselåtgärdernas utformning viktigare än man trott

Flygbild över ett jordbrukslandskap med vatten i fjärran. Omväxlande åker och skogsmark, några hus. Foto,

Krönika: Historia, biologi och ekologi behöver varandra

En skog med trädstammar i motljus, rök i luften och eldslågor på marken. Foto.

Historisk ekologi – en oumbärlig nyckel till framtiden

A forest with black tree stems in backlight, smoke in the air and fire on the ground. Foto.

Diversity is key - Historical ecology as an indispensable tool for our time