TEMA: MARIN MÅNGFALDÅlgräsängar, korallrev, musselbankar och kransalgsängar är alla exempel på livsmiljöer som är av största betydelse för mångfalden i haven. Gemensamt är också att de är känsliga för störningar och påverkan. Naturreservat löser inte de storskaliga miljöfrågorna, men är ett mycket viktigt verktyg för att säkerställa marina livsmiljöer.

Ett viktigt mål med det marina områdesskyddet är att bilda nätverk av representativa marina naturtyper. Målet grundas bland annat på Sveriges åtagande inom ramen för mångfaldskonventionen att till 2012 skapa ekologiskt representativa och ändamålsenligt förvaltade system av marint skyddade områden. Flera nationella och internationella projekt har startats med syfte att ge bättre kunskap om olika marina livsmiljöer samt förbättra planeringsunderlaget för skyddsarbetet.

Arbetet med att bilda naturreservat i marina områden sker i första hand på länsstyrelserna, men även några kommuner arbetar aktivt. För att underlätta arbetet för länsstyrelserna kommer Naturvårdsverket att ta fram en vägledning för marint områdesskydd. Under 2005 och 2006 har länsstyrelserna tilldelats 11 miljoner kronor i riktade medel för arbetet. Större delen av medlen har gått till kunskapsunderlag inför reservatsbildning.

450 reservat

3-hav-bilder

Foto: Oloph Demker

Det finns höga mål och stora förväntningar på det marina skyddsarbetet. Inte minst visades detta i den senaste miljömålspropositionen ”Svenska miljömål – Ett gemensamt uppdrag” där regeringen angav ett nytt delmål om inrättande av ytterligare 14 marina naturreservat senast år 2010. Det tidigare delmålet om fem nya marina naturreservat senast 2005 nåddes på mållinjen. Totalt finns det tolv naturreservat (1 januari 2006) som har ett huvudsyfte att skydda marina livsmiljöer. Tillsammans utgör de ca 1,8 % av Sveriges territorialvatten.

Utöver de tolv marina naturreservaten finns det ytterligare ca 450 naturreservat och över 400 Natura 2000-områden som innehåller marint vatten. Det medför att ytterligare omkring sex procent av Sveriges territorialvatten är skyddat genom områdesskydd. Ett effektivt sett att stärka det marina skyddet är därför att i de befintliga naturreservaten genomföra översyn av syften, föreskrifter och gränser samt att upprätta skötselplaner för de marina delarna.

Lokal förankring viktigt

Naturreservat i marin miljö är enbart ett av många verktyg för att skydda och förvalta vår kust- och havsmiljö och det är därför viktigt att skyddsarbetet ingår som en del i en aktiv och integrerad kustzonsförvaltning. De skyddade områdenas funktion i förvaltningen är bland annat att skydda kärnområden och säkerställa att nyttjandet av dessa områden är hållbart på lång sikt. Den lokala förankringen vid bildande av marint skyddade områden är en förutsättning för att lyckas på lång sikt.

Nya kunskapsprojekt

Exempel på nystartade projekt är forskningsprogrammet MARBIPP som avslutas i sommar, där fem olika nyckelhabitat har studerats med syfte att ge bättre rekommendationer för myndigheters hantering av dessa miljöer, samt BALANCE som är ett Interreg-projekt med målet att till 2007 presentera ett förslag till planeringsunderlag för Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.