Hav i balans? Flera åtgärdsplaner har rullat in under de senaste decennierna, men haven runt Sverige mår fortfarande dåligt. Den nya aktionsplanen skiljer sig dock i några viktiga avseenden från de gamla.
Foto: Urban Emanuelsson
TEMA: MARIN MÅNGFALDUnder vårvintern har sexton myndigheter med Naturvårdsverket i spetsen toppat det pågående marina miljöarbetet med trettio färska åtgärdspunkter.

Trots stora insatser under de senaste 30 åren är miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet fortfarande alarmerande dåligt. De viktigaste hoten är övergödningen, fisket, utsläpp av farliga ämnen och klimatförändringar. Det var därför regeringen i oktober 2005 gav Naturvårdsverket i uppdrag att, i samråd med 15 andra myndigheter, ta fram ett förslag till en samlad aktionsplan för havsmiljön till första maj 2006.

Aktionsplanen är fokuserad på övergödning, fiske och farliga ämnen. Även behovet av bättre kunskap och samordning tas upp. Planen består av 30 åtgärder som är genomförbara nu och som kompletterar det omfattande arbete som redan pågår för att förbättra havsmiljön.

Några av de viktigaste åtgärdsförslagen är att:

  • Minska utsläppen av övergödande ämnen i de mest läckagekänsliga områdena (åtgärd 1–3)
  • Införa ett fiskekonto som stabiliserar ekonomin inom fisket (åtgärd 12)
  • Kartlägga förorenande havsområden (åtgärd 17) och inventera ekosystemen (åtgärd 24)
  • Öka genomslagskraften i det internationella samarbetet (åtgärd 30).

30insatser

Brister i genomförande

Det här är den tredje aktionsplanen som Naturvårdsverket har medverkat i sedan slutet på 1980-talet. I arbetet med planen har vi funnit att det brister i genomförande och i en effektiv samordning av genomförandet. Det finns flera orsaker till dessa brister, såsom ett splittrat och oklart ansvar för planeringsfrågor, brist på resurser, brist på prioritering av åtgärder i havet relativt på land och det relativt långsamma internationella samarbetet.

Goda förutsättningar

Ensam kommer aktionsplanen inte att lösa miljöproblemen. Den kompletterar det arbete som redan pågår för att förbättra havsmiljön. För att nå de nationella miljökvalitetsmålen och för att driva på det internationella arbetet krävs ytterligare insatser. Men kommer denna plan att förbättra situationen i haven som omger Sverige? Det som skiljer den från tidigare planer är dels att det är första gången en bred grupp ansvariga myndigheter föreslår åtgärder i enoghet, dels att den internationella situationen nu är bättre än tidigare. Östersjön och Nordsjön omges nu nästan helt av EU-länder. EU har också lagt grunden för en samlad havspolitik genom förslaget till marin strategi och direktiv och den kommande maritima strategin. Det finns därför bättre förutsättningar än på länge att med kraft driva havsmiljöfrågorna i det internationella samarbetet, något som är direkt avgörande för framgång.

Men slutligen beror havets miljötillstånd på om viljan finns. För det är inte brist på bra åtgärder, det är brist på genomförande. Så låt oss börja nu!

Sexton myndigheter

Den samlade aktionsplanen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Försvarsmakten, Kustbevakningen, Statens Räddningsverk, Jordbruksverket, Fiskeriverket, SMHI, SGU, Boverket, Statens energimyndighet, Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna i Stockholms, Västerbottens och Västra Götalands län.

Läs hela planen på www.naturvardsverket.se