TEMA: MARIN MÅNGFALDI havet finns mycket kvar att upptäcka. Redan under den inledande fasen av Svenska artprojektets marina inventering gjordes spännande fynd, bland annat en för vetenskapen okänd slemmask!
nemertiner

En nemertin, okänd för vetenskapen, hittades av Per Sundberg i början av maj. Masken är mycket liten & oansenlig, men tack vare Helena Samuelsson, illustratör för Nationalnyckeln, kan vi se hur den egentligen ser ut.

Trots att en betydande del av artrikedomen finns i havet, är kunskapen om den marina mångfalden mycket bristfällig jämfört med kunskapen om livet på land. Det marina inslaget är därför stort i Svenska artprojektet, och forskning kring flera dåligt kända grupper som fåborst- och plattmaskar, mossdjur samt ”skalbärande” havsborstmaskar finansieras.

Som ett viktigt komplement till den marina forskningen satsar vi också på en omfattande inventering – under de kommande tre åren ska Svenska artprojektet försöka kartlägga den marina bottenfaunan längs svenska västkusten. Resultaten från inventeringarna blir viktiga pusselbitar i vår taxonomiska forskning och de marina delarna av Nationalnyckeln, men utgör samtidigt en ovärderlig referens för arbetet med att dokumentera och bevara den marina mångfalden. Den undersökning som hittills varit referens när det gäller ryggradslösa djur i Västerhavet utfördes av L. A. Jägerskiöld med medarbetare under 1920- och 1930-talen. Inventeringen var dock inte systematiskt planlagd, utan gjordes med olika metoder på de lokaler där expeditionsdeltagarna hade intresse av att erhålla material. Många undersökningar har gjorts sedan dess, men främst i områden nära marina forskningsstationer, och osäkerheten om vilka arter som finns i våra hav och vilken utbredning de har är således fortfarande betydande.

Thia-scutellata

På utsjöbanken Fladen fann vi den lilla hjärtformade krabban Thia scutellata, vars latinska namn förmodas anspela på glädjekänslorna hos den som finner djuret. Krabban gräver ned sig i grövre skalgrus/sandbottnar, och är mycket ovanlig i våra vatten. Foto: Anders Salesjö

Under 2004 och 2005 gavs tillfälle till ”övning” då artprojektet deltog i den av Naturvårdsverket finansierade inventeringen av grunda utsjöbankar. Sex bankar i Kattegatt och Skagerrak blev grundligt undersökta och mängder av värdefull information om marina kräk samlades in. Utsjöbankarnas avstånd till land gör dem relativt opåverkade av direkt landavrinning, och de blir därmed refuger för organismer som missgynnas av den kustnära övergödningen. Bankarna uppvisade följdriktigt en mycket rik bottenfauna, inklusive en lång rad sällsynta och rödlistade arter. Vi fick bland annat stifta bekantskap med ett antal sällsynta grävande kräftdjur, samt flera små söta sjögurkor som under senare år mer eller mindre försvunnit från kustnära områden.

DSCN9580

Det är spännande när en ny fångst kommit upp och ska undersökas! Foto: Anna Karlsson

Och nu går artprojektet till sjöss under egen flagg! Årets inventering koncentreras huvudsakligen till de djupare delarna av Skagerrak, där mycket få undersökningar av den marina mångfalden gjorts. Provtagningen, som görs från fartyget Arne Tiselius, är upplagt enligt ett glest stationssystem där samma områden besöks under för- respektive sensommar men med något skiftande stationer. Ombord på båten har vi ett gäng rutinerade experter, som tillsammans täcker upp de flesta marina organismgrupper. Därtill kommer ett antal experter att sitta i land och undersöka och bearbeta det insamlade materialet. Vi räknar med många nya och spännande fynd av kräftdjur, maskar och andra ryggradslösa kräk! Materialet som samlas in ska införlivas med de marina samlingarna vid Göteborgs naturhistoriska museum, och tillgängliggöras via Artportalen.