Foto: J-O Helldin
TEMA: NATURVÅRDSKEDJAN

… och ibland inte. CBM:s stora forskningsprogram Naturvårdskedjan gick i hamn planenligt 2007 och hade då levererat knappt 100 vetenskapliga artiklar, 10 avhandlingar, över 20 utredningsrapporter samt en trave populärvetenskapliga artiklar och skrifter. Vad som då ännu inte låg på bordet var den sammanfattande bok som skulle göra programmets resultat tillgängliga och konkreta för slutanvändarna. Nu drar vi inte hela den historien här, för den är ganska tråkig, utan gläds istället åt att boken nu är färdig. I det här numret av Biodiverse presenterar några av Naturvårds­kedjans medverkande glimtar ur programmet och ur den sammanfattande boken. Den finns i handeln, se till att skaffa den!

Naturvårdskedjan pågick mellan 2001 och 2007, omsatte 30 miljoner kronor, involverade över femton forskare på nio olika universitet och högskolor och producerade tio nya doktorer. Totalt har 17 prioriterade forskningsområden studerats i 12 projekt inom programmet. Utöver detta sattes summan av forskningen in i ett större sammanhang i syntesprojekten, där delar från de olika projekten vägs samman till en enhet. Naturvårdskedjan har satsat mycket på tvärkommunikation inom programmet och involverat projektledarna i programmets olika delar. Genom diskussioner och möten i referensgruppen har programledningen lagt stor vikt vid att spegla så många synpunkter som möjligt.

På många sätt var Naturvårdskedjan ett pilotprogram där nya grepp testades inom naturvårdsforskningen. Intresset för den populärvetenskapliga slutboken har också varit stort, och vi hoppas att den kan lämna ett bidrag till en effektivare naturvård i Sverige.