Exempel på några olika naturtyper: alvar, betesmark, sanddyner och slåtteräng.
Foto: Anders Jacobsson
TEMA: BIOLOGISKT KULTURARVNaturens mångfald är stor och bitvis svårgreppbar. För att vi ska förstå varandra är det därför viktigt att tala samma språk och att dela in naturen i hanterbara bitar.

ArtDatabanken har under 2009 börjat ta fram ett nytt system för indelning av naturtyper. Arbetet sker inom NIP-projektet (Naturtypsindelningsprojektet) med hjälp av medel från SLU FOMA (Sveriges lantbruksuniversitets fortlöpande miljöanalys). Idag används olika indelningssystem, exempelvis vegetationstyper i Norden, art- och habitatdirektivets naturtyper, EUNIS (European Nature Information System) och olika indelningar inom miljöövervakning. Dessa har tagits fram för att fungera väl för sina specifika syften men är ofta svåra att använda i andra sammanhang och att jämföra med varandra. Mer samordning behövs men ett universellt indelningssystem är nog svårt att skapa eftersom önskemål och krav från olika användare skiljer sig mycket åt.

Med detta i bakhuvudet har vi valt att i första hand fokusera på behoven inom ArtDatabanken och SLU. Det är viktigt att indelningssystemet kan hantera arters livsmiljöer och öka förståelsen för ekologiska processer. Målgruppen omfattar dem, både internt och externt, som hanterar naturtypsdata från ArtDatabanken och SLU, d.v.s. den egna personalen likväl som handläggare och beslutsfattare vid olika myndigheter, forskare och en intresserad allmänhet. Förhoppningen är att det nya systemet blir så pass bra och flexibelt att det i förlängningen kommer att användas i olika sammanhang även utanför SLU.

En viktig del av NIP-projektet är att ta fram översättningsnycklar mellan det nya systemet och andra aktuella indelningssystem. Möjligheten att lätt kunna översätta mellan olika naturtypsindelningssystem är en stor fördel när man ska sammanställa data som samlats in och lagrats på olika sätt.

En del av arbetet i projektet kommer att utföras tillsammans med de naturtypskommittéer som ArtDatabanken planerar att inrätta under våren. Enligt planerna ska det nya indelningssystemet vara klart hösten 2010. IT-lösningar och byggandet av färdiga databaser och webblösningar som tillhör indelningssystemet ligger dock längre fram i tiden.