TEMA: GLOBAL MÅNGFALD

Världen är komplicerad. Vi blir alltmer beroende av in ternationell politik för att lyckas med bevarandet och det hållbara nyttjandet av den biologiska mångfalden i Sverige. I WTO:s (världshandelsorganisationens) förhandlingar ifrågasätter till exempel USA och Australien EU:s rätt att stödja sitt jordbruk med diverse subventioner. Man kan ha en viss förståelse för ett sådant ifrågasättande, men när EU i allt större utsträckning vill köpa bevarade kulturmiljöer och bibehållen biologisk mångfald av sina bönder, och detta också ifrågasätts, gäller det reagera. Det handlar kanske inte om att tala om för amerikanska och australiska jordbruksförhandlare hur viktiga våra ängar och hagar är. Det är snarare dessa länders naturvårdare vi måste berätta för om de traditionella jordbruksmarkernas värden i Europa. Om vi kan ge australiska naturvårdare ordentlig information, kan kanske de sedan hjälpa oss. Samtidigt är det viktigt att EU verkligen snabbar på övergången från generella jordbrukssubventioner till ersättning till bönder som skapar natur-och kulturvärden.

Miljö, biologisk mångfald och traditionell kunskap

När Sverige är ordförandeland i EU måste vi föra fram miljöaspekten inom jordbrukspolitiken och också betona den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är inte bara vilda utrotningshotade djur utan också ”tam” mångfald som idag hotas på många håll i världen. Detta hot, liksom hotet mot många ”naturliga” biotoper och vilda arter, är nära kopplat till faran att traditionella kulturer försvinner. Också traditionell kunskap om biologisk mångfald befinner sig idag i farozonen. Detta är uppmärksammat i konventionen om biologisk mångfald via paragrafen 8j som innebär att traditionella och ursprungliga kunskaper, innovationer och sedvänjor som är relevanta för nyttjandet och bevarande av den biologiska mångfalden, ska bevaras. I Sverige arbetar vi med att uppmärksamma sådant kunnande. Om vi tydligt visar detta genom att skapa ett nationellt program för etnobiologi, kan vi även sätta fart på den internationella utvecklingen i detta avseende.

Kulturella värden ofta bortglömda

En ökande medvetenhet finns idag om att biologisk mångfald har mycket att göra med kulturella värden. Det gäller att vi vidareutvecklar denna insikt som innehåller starka argument för att bevara den biologiska mångfalden, något som inte alltid kommit fram i debatten. Dessa argument har speciellt ofta saknats på den internationella scenen och här kan Sida spela en stor roll för att öka detta medvetande.