TEMA: GLOBAL MÅNGFALDSom ett led i en strävan att aktivt ta del i den internationella diskussionen om biologisk mångfald, anordnade fakulteten för biologi och markvetenskap på universitetet i S:t Petersburg i maj en konferens om biodiversitet.

Nyligen träffades forskare, universitetslärare, representanter från gröna organisationer och studenter i Sankt Petersburg, Ryssland, för att diskutera idéer kring biologisk mångfald. Konferensen arrangerades av faculty of Biology and Soil Science of St. Petersburg State University och syftet var att hitta en gemensam plattform för vad som omfattas av konceptet biologisk mångfald. Konferensen hölls på ryska, med översättare tillgängliga för internationella deltagare. CBM deltog i konferensen tillsammans med Nordiska Ministerrådet.

Internationellt utbyte viktigt

Att skapa internationella kontakter och förutsättningar för samarbete över gränserna, speciellt med sina nordiska grannländer, har hög prioritet för värdinstitutionen. De ryska forskarna vill genom nätverk och forskarutbyten delta i den internationella dialog som de länge varit uteslutna från.

Tvärvetenskap nytt

Biologisk mångfald diskuterades på många nivåer och från många synvinklar, t.ex. pratades det om mångfald av organismer, genetisk mångfald, evolutionsaspekter och integrering av forskning med praktik och utbildning. Det blev snabbt en het debatt eftersom meningarna var varierande och många. Det tvärvetenskapliga tänkandet verkade ännu vara främmande för många av de ryska deltagarna på konferensen. Det ifrågasattes om arbetet med biologisk mångfald ska gå vidare på ett tvärvetenskapligt eller rent naturvetenskapligt sätt.