Sveriges miljöminister Kjell Larsson talar om ungdomens betydelse för en hållbar framtid inför de församlade ministrarna på kommissionen för hållbar utvecklings möte i New York.
TEMA: GLOBAL MÅNGFALDI maj träffades kommissionen för hållbar utveckling på sitt årliga möte i FN:s högkvarter i New York. Över tusen representanter från ett hundratal stater och olika oberoende organisationer möttes för att förhandla fram rekommendationer för det fortsatta arbetet med hållbar utveckling.

Kommissionen för hållbar utveckling (Commission on Sustainable Development, CSD) bildades 1993 som en ny verkställande kommission under ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd, efter miljö-och utvecklingskonferensen i Rio de Janeiro 1992. Kontraktet skrevs på av ett hundratal länder, men bara 53 länder är medlemmar samtidigt. Medlemskapet alternerar mellan de länder som skrivit på. Sedan 1992 har kommissionen träffats årligen i New York. Varje år väljs ett antal viktiga områden ut för förhandling. I år diskuterades hållbar utveckling inom jordbruk, markanvändning, finans och handel. Texter som utarbetats i förväg av de länder som har godkänt kommissionen genom att skriva på, fungerar som underlag för förhandlingarna. Det slutgiltiga resultatet blir rekommendationer som läggs fram inför ECOSOC.

Långsam process

Rent praktiskt arbetar de olika grupperna (i slutändan politiker och oberoende organisationer) inom CSD med förslag på förändrade formuleringar och bollar nya utkast med föreslagna förändringar mellan varandra. Dessa alternativa formuleringar antingen förstärker eller försvagar ursprungsformuleringen utifrån vad som anses önskvärt. En långsam och tålamodsprövande process som allt för ofta verkar gå ut på ren uthållighet.

Ej juridiskt bindande

Till skillnad från t.ex. klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald som är juridiskt bindande konventioner, så arbetet inom CSD helt baserat på rekommendationer. Det är frivilligt för länderna att följa de rekommendationer som de skriver under. Det dröjer länge innan slutdokumenten verkligen får kraft och innehåll utanför FN-husets bunkerliknande miljö. Ofta är formuleringarna vaga och generella utan några konkreta förslag i texten.

När Sverige blir ordförandeland i EU vill Margareta Winberg diskutera hur orättvisa handelshinder påverkar utvecklingsländers ekonomiska situation.

Kvinnor viktiga för utvecklingen

Under mötet hölls hundratals mer inofficiella sammankomster i olika grupper. På det s.k. kvinnomötet, ett av de mest respekterade i kommissionen, låg tyngdpunkten i år på kvinnors situation på landsbygden. Kvinnor från hela världen lagade mat till ett multietniskt lunchmöte och under tiden som deltagarna provade de olika rätterna hölls föredrag av olika talare. Vanliga problem för kvinnorna på landsbygden togs upp, men det poängterades även hur viktiga kvinnorna på landsbygden är för sin familj och sitt land. Som exempel kan nämnas att 80 procent av Afrikas livsmedel produceras av kvinnor som endast äger en procent av marken.

Alla ministrar var inbjudna och Sveriges kombinerade jordbruksoch jämställdhetsminister Margareta Winberg var där. Många människor ställer sig ofta frågande till kombinationen av jordbruk och jämställdhet, men i detta sammanhang var kopplingen självklar.

Orättvisa handelshinder

Västvärlden arbetar för att alla handelshinder för jordbruksprodukter i utvecklingsländer ska tas bort, utan hänsyn till att en stor del av många utvecklingsländers ekonomi är beroende av jordbruk. Samtidigt isolerar sig EU för att skydda unionens egna jordbruksprodukter, trots att jordbruk är en väldigt liten del av EU:s ekonomi. På ett öppet möte med oberoende organisationer då Sveriges miljöminister Kjell Larsson och Margareta Winberg deltog, lovade Margareta Winberg att ta upp detta till diskussion under Sveriges tid som ordförandeland i EU.

Viktig mötesplats

Är förhandlingarna som tusentals personer varje år engagerar sig i utan betydelse? Nej, CSD är trots alla brister och fel den mest avancerade for-men av samarbete mellan fristående intresseorganisationer (Non-governmental Organisations, NGO:s) och statliga aktörer som existerar inom FN-systemet. Inte inom någon annan struktur finns lika NGO:s. CSD är den funktionella kommission under ECOSOC som har det NGO:s och mellan officiella deltagandet, både från regeringar och NGO:s. CSD utgör även enbra plattform för ett kontinuerligt internationellt samarbete, både för knytandet av kontakter mellan NGO:s och mellan officiella delegationernas byråkrater. Att CSD är att klassa som ett mjukt forum med låg ställning inom FN-hierarkin där besluten och slutdokumenten ofta inte finner sin väg ut ur FN-systemet och hyllorna av jordens statliga dokumentförråd spelar därför, trots allt, mindre roll.