Tallmulmblomfluga Chalcosyrphus piger – en art det stormat kring. Gudrun räddade den lilla röda.
TEMA: BIOLOGISKT KULTURARV

Denna blomfluga har ansetts vara mycket sällsynt och påträffad bara i riktigt gamla tallbestånd med flerhundraåriga träd som sakta åldras och dör. Utbredningen från Skåne till Hälsingland med stora luckor och få observationer under sen tid, sammantaget med få tänkbara habitat, motiverade en riktigt hög klassning i rödlistan 2005 – Starkt hotad (EN). Flugan är lätt att känna igen i fält, drygt centimeterstor, illröd bakkropp och riktigt grova baklår.

Sedan kom en oväntad räddning: Gudrun och Per, två stormar som svepte över Syd- och Mellansverige. Massor av gran blåste ner, men också en hel del tall som normalt direkt tas om hand, men inte denna gång. God tillgång på blöt multnande bark där larverna lever gjorde att flugan kunde föröka sig. Klassningen i rödlistan 2010 blir försiktigtvis bara Nära hotad (NT). De gamla tallbestånden har ju inte direkt ökat efter stormarna.