TEMA: SPECIALNUMMER: NY ANTOLOGI OM BIOLOGISK MÅNGFALDHela detta nummer av Biodiverse handlar om den nya antologin om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som publicerades i september 2021 av CBM och Naturvårdsverket. Här kan du läsa förkortade versioner av några av kapitlen i boken. Men först ger vi ordet till de två redaktörerna för antologin, Håkan Tunón och Klas Sandell!

Sällan har frågan om tillståndet i naturen varit så aktuell som de senaste åren. Den ena rapporten efter den andra har larmat om att det krävs betydande insatser inte minst för biologisk mångfald, na­turnyttor och ekosystemtjänster. Men vad händer inom den svenska forskningen inom området? Hur skapas förståelse för mångfaldens betydelse? Vad vet vi om hur vi kan motverka förlusterna? Vad sä­ger forskare och experter om läget och vad vill de se för åtgärder?

Centrum för biologisk mång­fald, Naturvårdsverket och dess vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster har nu givit ut boken Biolo­gisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster: svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor. Här har dryga femtiotalet forskare och experter skrivit lika många bidrag om vad som händer inom den svenska forskningen och myndig­hetssfären. Resultatet har blivit en exceptio­nellt bred tvärvetenskaplig exposé om naturen i vår omvärld, dess status och vårt beroende av den. Men först lite om tillblivelsen!

En idé väcks

Klas Sandell, professor i kulturgeografi med särskilt intresse för allmänhetens naturkontakt, föreslog 2019 på ett möte med Naturvårdsver­kets vetenskapliga råd att expertgruppen skulle bidra med att tvärvetenskapligt och populärve­tenskapligt lyfta frågan om biologisk mångfald och dess betydelse i en bok. Vetenskapliga rådet består av ett trettiotal svenska forskare från en mängd olika discipliner inkluderande naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik och humaniora. Syftet med rådet är att bidra till Sveriges engagemang i IPBES och CBD och här finns en djup och bred kompetens rörande området och god insikt i det som pågår inom forskning och andra expertområden idag.

Den politiska diskussionen om biologisk mångfald har en relativt undanskymd plats jämfört med den uppmärksamhet som klima­tet har fått. Det behövs dock såväl handling som en samhällelig förändring för att rädda den biologiska mångfalden. Det är en fråga som visserligen börjar komma upp på agendan, men inte alls i nivå med behovet. Vetenskapliga rådets forskare blev därför intresserade av att i bokform sprida kunskap om detta angelägna område.

Bokens innehåll tar form

Redan tidigt stod det klart att det utifrån rådets kompetens fanns en möjlighet till en mängd olika uppslag till texter i de mest varierande ämnen, och synpunkter togs tacksamt emot från bland andra Thomas Rosswall och Sverker Sörlin. Första idéerna till innehåll blandade högt och lågt och alla möjliga idéer och kunskapsdiscipliner möttes. Den stora variation av kunskapsinriktningar som återfanns i utkastet speglade samtidigt den mångfasetterade verklighet som bio­logisk mångfald i sig utgör. Detta gäller även vårt livsviktiga beroende av den biologiska mångfalden, naturnyttor och ekosystemtjänster. Men även om det var spretigt initialt så blev tankarna klarare med tiden.

En redaktionskommitté tog form med Klas Sandell som projektledare. Vetenskapliga rådets ledamöter utgjorde projektets viktigaste resurs och nu fanns idén till en allsidig bok i ett angeläget ämne, men inga pengar och inget förlag. Som huvudsaklig målgrupp för boken sågs en bred allmänhet som är intresserad av frågorna men inte är fackkunnig i varje område. Med tanke på alla alar­merande fakta när det gäller biologisk mångfald och naturnyttor/ekosystem­tjänster sågs det som mycket viktigt att för allmänhet, lärosäten, handläggare på myndigheter, landskapsbrukare och beslutsfattare kunna förmedla en del av de senaste rönen och peka på förutsätt­ningarna för att kunna vända den nega­tiva trenden. Arbetet inleddes dessutom samtidigt med en begynnande pandemi.

CBM kliver in

På försommaren 2020 föreslog CBM:s dåvarande föreståndare Tuija Hilding- Rydevik att boken kunde ges ut i CBM:s skriftserie. Klas Sandell fung­erade som redaktör tillsammans med Håkan Tunón på CBM som även ordnade med utformning och den tekniska produktionen. Detta gjorde att man kunde inleda det praktiska arbetet och de föreslagna författarna hade något konkret att skriva för. Alla tilltänkta författare och några nyinbjudna ägnade sommaren och förhösten åt att utveckla synopsis till sina bidrag för att sedan under återstoden av året färdigställa kapi­tel eller uppslag.

Under vintern 2020–2021 blev det ett febrilt läsande, skrivande och kom­pletterande eftersom författarskaran, som hade vuxit till över femtio personer, läste och kommenterade varandras texter som en intern granskning. Varje bidrag lästes av en till två personer som tittade på vetenskaplig kvalitet och en till två som begrundade begriplighet för en icke fackkunnig. Det blev också klart att Naturvårdsverket kunde bidra med ett anslag till bokens produktion. Allt eftersom texterna blev färdiga bildsattes och formgavs de under våren och sommaren. Resultatet blev en bok som kom från trycket under början av hösten 2021 och som sprids via vanliga bokhandeln, men bokens bidrag finns dessutom fritt tillgängliga som PDF:er på CBM:s webbsida. Detta gör att de blir lätt tillgängliga för undervisning och för en mängd andra sammanhang.

Så nu finns en bok som ger en mångvetenskaplig inblick från många forskare och experter rörande en mängd olika aspekter av biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Inte minst handlar det om hur människan och samhället är livsviktigt beroende av detta för vår framtid.