Det är inget konstigt med att vi kan ha olika uppfattningar om hur ett naturområde bäst bör skötas. Människor har olika kompetens och intressen, och vi prioriterar olika. Kanske är det för att det handlar om att vårda och bevara betydelsefulla värden, som konflikter i naturvården kan bli särskilt djupa.
Foto: Oloph Demker
TEMA: KONFLIKTER I NATURVÅRDENÄr målkonflikter ett hinder för en effektiv naturvård? Eller är det möjligen tvärtom, det vill säga konflikterna driver naturvårdsarbetet framåt och leder till tydligare och bättre mål? Eftersom konflikter är en tydlig del av naturvårdsarbetet har vi inom forskningsprogrammet Naturvårds­kedjan tittat lite närmare på hur konflikterna kan se ut.

I nästan varenda naturvårdsprojekt uppstår konflikter. Ibland utvecklas de till djupa motsättningar som kan fördröja arbetet med flera år. Även mellan naturvård och andra samhällsintressen frodas konflikterna. Ibland är det svårt eller omöjligt att förstå vad konflikterna egentligen handlar om, och man måste tränga in i historiken för att begripa. Ofta handlar konflikterna om att det finns olika mål som inte går att förena. Kan man till exempel kombinera bevarandet av biologisk mångfald i skogen med ökad virkesproduktion? Kan mål för bebyggelse förenas med en grön infrastruktur? Går nationella mål att jämka ihop med lokala ambitioner? Det är onekligen enklare att diskutera om man vet exakt var man har sina motståndare, samtidigt är sällan naturvård så enkelt att det bara handlar om för eller mot.

Människor har olika åsikter och värderingar. Oavsett om vi tycker det är bra eller dåligt så kan vi nog utgå ifrån att konflikter alltid kommer att finnas. Däremot borde vi kanske lära oss att hantera dem på ett bättre sätt och att förebygga onödiga konflikter och missförstånd.

Naturvårdskedjans konferens i höstas handlade just om målkonflikter i naturvården. Ambitionen med konferensen var inte att lösa ett antal konflikter, utan att diskutera och försöka förstå de underliggande faktorerna bakom konflikterna. När uppstår konflikter och vad är det som driver dem?

Konferensen var utformad som ett arbetsmöte med ett ganska begränsat antal deltagare från olika organisa­tioner. I grupper diskuterades konflikter mellan olika naturvårdsmål, konflikter mellan naturvård och andra samhällsintressen, mellan naturvård och kulturmiljömål och slutligen mellan nationella, regionala och lokala mål. Deltagarna utgick från egna exempel och fokuserade på tre övergripande frågor:

  1. Vad är gemensamt för de belysta konflikterna? Finns det övergripande systemfel?
  2. Hur kan man undvika att konflikter uppstår? Finns det allmängiltiga lösningar?
  3. Vilken ny kunskap och/eller forskning finns det behov av?

I det här numret av Biodiverse belyser vi några delar av konferensens diskussioner.

Läs mer

i Naturvårdsverkets rapport, som kommer ut i augusti. I rapporten analyseras alla de konfliktexempel som diskuterades på konferensen och idéer kring hur konflikter kan hanteras. Dessutom presenteras ett antal konkreta förslag på hur man kan arbeta vidare med ämnet för att få en effektivare naturvård.