Ekosystemtjänster i stadsplanering
Brist på ytor för infiltration och fördröjning leder till översvämningar.
Foto: Tim Delshammar
TEMA: DET URBANA NUMRETEkosystemtjänster är ett begrepp som kommer att prägla framtidens stadsplanering. Redan idag gör många kommuner försök att utveckla metoder för att jobba med ekosystemtjänster i fysisk planering. Men vi måste ge utrymme för reflektion och lärande i planeringsprocessen. Planering kan inte vara statisk och konsekvenserna av beslut måste följas upp och kritiskt granskas.

Stora översvämningar i våra städer beror ofta på att det kommer kraftiga regn. Men det beror också på att stadsplaneringen inte har förberett för att de urbana ekosystemen ska ha kapacitet för att fördröja det regn som faller. Tätare städer innebär ofta fler hårdgjorda ytor. Konsekvensen av hårda ytor är att regnvatten rinner av ytorna snabbt och samlas i lågpunkter, något som för en del kan innebära översvämmade källare. Andra drabbas av försämrad samhällsservice under översvämningen. Alla drabbas indirekt av kostnaderna eftersom försäkringsbolagen måste ta ut utgifter för skador på försäkringspremier. Det finns alltså anledning att integrera ekosystemtjänster i svensk stadsplanering.

Planering utifrån behov

För att arbeta med ekosystemtjänster måste vi veta vad de är – men också vad de inte är. Ekosystemens effekter eller produktion ger ekosystemtjänster. Men effekten eller produktionen går inte att översätta direkt till tjänster. En tjänst kan bara identifieras i relation till ett behov. Om ekosystemen producerar mer mat än vi behöver är inte all mat en ekosystemtjänst. Det samma gäller om ekosystemen reglerar lokalklimatet där det inte behöver regleras.

För att förstå vad som är en ekosystemtjänst måste man veta vilka behov som finns. Det är rätt vanligt att planerare blandar ihop ekosystem med ekosystemtjänster. Men mer vatten och vegetation ger exempelvis inte automatiskt mer ekosystemtjänster.

Planering för ekosystemtjänster i urbana miljöer måste utgå från de behov som finns för att se hur ekosystem kan tillgodose dessa behov. De stadsmiljöer som vi planerar är speciella på flera sätt. De är starkt påverkade av människan och utformningen hänger ihop med de val som människor har gjort. I en urban miljö är det ofta brist på mark, vilket kräver att planeringen prioriterar. Det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan ekosystem och ekosystemtjänster.

Mångfald av ekosystemtjänster

I en urban miljö kan en planering för ekosystemtjänster handla om att bevara existerande tjänster. Men det kan lika gärna handla om att planera för nya tjänster, sådana som vi har behov av idag eller i framtiden. De urbana miljöerna omfattar en bråkdel av Sveriges yta. Det innebär att många av de tjänster som vi är beroende av inte kan produceras enbart inom tätorten. Det gäller till exempel mat. Men det innebär också att de ekosystemtjänster som inte kan produceras någon annanstans måste få rum på en relativt liten yta, till exempel reglering av lokalklimat. Det gäller delvis också rekreation. Många människor har inte resurser för att röra sig långa sträckor. För att tillgodose deras behov av grönområden för rekreation måste områdena finnas i närheten.

Den traditionella fysiska planeringen bygger i huvudsak på expertkunskap och expertvärderingar. Fördelen med det är att vi i bästa fall kan få tillgång till ett jämnt och välunderbyggt beslutsunderlag. Men det gäller bara om det finns etablerad kunskap och metoder. I nummer 1/15 av Biodiverse beskrev Johnny de Jong och Lesly Valencia hur svenska länsstyrelser använde ”naturvärde” i rapporter. I flera fall saknades det beskrivning av vilken metod som använts för att värdera naturen eller vilken typ av värde det gällde. Det går alltså inte att utgå från att en naturvärdesexpert uttalar sig om samma värde som en annan. Expertkunskap är inte alltid transparent. Experter är inte heller alltid överens.
Mycket av vårt vardagliga lärande sker genom att vi tar till oss exempel och drar generella slutsatser av dessa. I planeringen kallas detta för benefit transfer. Det innebär att om en tjänst är värdefull på ett ställe så kan vi anta att den är viktig på ett annat ställe. Det är lätt att se både möjligheter och problem med beslut som grundas på benefit transfer. Om det finns tillräckligt stora likheter mellan ett tidigare fall och en aktuell situation så går det att översätta kunskapen. Men om skillnaderna är för stora så går det inte. Ett exempel på en tveksam benefit transfer är uppfattningen att gröna tak kan bidra till att isolera byggnader. Det stämmer bara på byggnader som är dåligt isolerade. I Sverige har vi under lång tid byggt välisolerade hus. På moderna byggnader kan vi därför inte dra någon nytta av de gröna takens isoleringseffekt. (Läs mer om olika metoder för kunskapsintegrering i rutan till höger).
Ekosystemtjänster är inte en odelbar massa. Mer av en sorts tjänster innebär inte självklart mer av en annan sorts tjänster. Det finns olika typer av tjänster som kan komma i konflikt med varandra, vilket innebär att en tjänst måste väljas bort för att en annan tjänst ska kunna tillgodoses. Dessutom finns det både tjänster och otjänster. Otjänster är effekter som är oönskade. Planeringen måste kunna hantera konflikter mellan olika tjänster och otjänster.

Sammanfattningsvis finns det några viktiga principer för att integrera ekosystemtjänster i fysisk planering. Det går inte att använda en enda typ av metod för värdering eller för att koppla värden till beslut. Olika typer av metoder har olika svagheter och styrkor. Därför måste olika metoder kombineras och användas där de fungerar bäst.
Det är viktigt att försöka fånga de stora dragen: att identifiera de ekosystemtjänster där behovet är störst eller de som är mest hotade. Lika viktigt är det att identifiera de mest svårlösta konflikterna. Det finns hot mot ekosystemtjänster som bara beror på okunskap och det finns hot som beror på att olika värden står emot varandra. Många system för bedömning av ekosystemtjänster utgår från detaljerade listor av alla tänkbara ekosystem. Bakom detta finns naturligtvis en ambition om att fånga allt, men det kan leda till att mycket energi läggs på att lösa små och enkla frågor medan andra frågor lämnas därhän.

Även om ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp inom svensk fysisk planering så är många enskilda frågor sedan länge integrerade. Det gäller till exempel vattenförsörjning, dagvattenhantering och planering för parker och grönområden. Det är inte säkert att det är nödvändigt att skapa nya planeringsstrukturer. Det kan vara väl så effektivt att stärka eller komplettera de strukturer som redan finns.

Framtiden är inte tillräckligt förutsägbar för att vi ska kunna fatta beslut som gäller för alltid. Därför måste konsekvenserna av beslut följas upp och beslut måste kunna revideras. Av samma skäl måste värderingar och beslut vara transparenta så att de går att förstå och ompröva i efterhand.

Olika sorters ekosystemtjänster måste finnas där det finns behov för dem. Det måste till exempel finnas plats för rekreation i vardagsmiljöerna.

Foto: Tim Delshammar

Metoder för integrering – två exempel

För att integrera ekosystemtjänster i stadsplanering krävs lite förenklat två saker: kunskap om vilka ekosystemtjänster som behövs, och arbetsformer som kan integrera kunskapen i beslutsprocesser. Det är inte helt enkelt i praktiken. Alla metoder har sina brister.
Monetär värdering innebär att ekosystemtjänster översätts i pengar. Fördelen med en monetär värdering är att värdet uttrycks med ett värde som de flesta människor kan relatera till: pengar.

Om det finns en marknad där värdet av tjänsten mäts skulle man kunna säga att marknaden sätter värdet. Det kan vara värdet på den mat som vi köper eller hur närheten till attraktiva grönområden påverkar priset på bostäder.
En svaghet med en marknadsmässig monetär värdering är att värdet av ekosystemtjänster blir beroende av målgruppens betalningsförmåga. Om en monetär värdering var det enda styrmedlet vid planering skulle det leda till att grönområden prioriterades där det finns en god betalningsförmåga, men inte där det finns ett stort behov.
Deltagande värdering och planering innebär oftast att de som påverkas av beslut också ska vara delaktiga i beslutet. Det är en demokratisk planeringsmetod, men också här finns det finns svagheter.
Det är svårt att uttala sig om sådant man inte vet eller förstår. Det är troligen få människor som kan föreställa sig hur pollinering fungerar eller vilka konsekvenser förändringar av den gröna miljön får. Det är inte heller säkert att kunskap är en tillräcklig grund för att fatta beslut som är bra för alla. Det kan lika gärna vara så att deltagande värdering leder till att en liten grupps intressen prioriteras framför en större grupps intressen. Det går alltså inte att förlita sig på en deltagande värdering utan att förstå vilka begränsningar en sådan kan ha.

Läs mer

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2011). TEEB Manual for Cities: Ecosystem Services in Urban Management. www.teebweb.org