TEMA: OÖNSKAD BIOLOGISK MÅNGFALDArtDatabanken bidrar till Sveriges arbete med invasiva främmande arter. Det handlar om att samordna och ta fram underlag. Här följer några områden där ArtDatabanken är inblandad.

I Artportalen är det möjligt att se var främmande invasiva arter har påträffats. ArtDatababanken ser till att dessa fynd valideras och rapporterar utbredningen till Naturvårdsverket. För att kunna bekräfta att det är rätt art är det viktigt att man rapporterar med fotografi. Nya Artfaktablad tas under året fram för några av de invasiva arterna i nya EU-förordningen1.

Främmande arter i svenska sötvatten

ArtDatabanken har erhållit SLU-medel från programmet FoMa-sötvatten för att kartlägga främmande och invasiva arter i svenska sjöar och vattendrag. Arbetet resulterade i en lista med 73 arter som är bofasta eller tillfälliga i svenska sötvatten. Fiskar (20 arter), kärlväxter (19) och blötdjur (9) är de dominerande grupperna. En betydande andel av arterna är oproblematiska och kan inte klassas som invasiva, utan är enbart främmande. Det råder dock stor kunskapsbrist huruvida det finns påverkan, särskilt vad gäller eventuell smittspridning till andra arter. I EU:s nya förordning om invasiva arter listas 37 arter som unionsgemensamma problem. Fyra av dessa är bofasta och reproducerar sig i Sverige, och tre av dem finns i sötvatten; signalkräfta, ullhandskrabba samt växten skunkkalla. Även ett antal arter utanför listan orsakar dock betydande problem i Svenska sötvatten; mink, kräftpestsvamp, kanadagås, ålnematod, laxdjävul, vandrarmussla och vattenväxten sjögull.

Rapportering av vattenorganismer

”Rappen” är ett utvecklingsprojekt som startade för att testa crowdsourcing av vattenlevande organismer. Applikationen fungerar på webben och i mobiler. Det unika med Rappen är att man kan rapportera flera olika vattenlevande arter. I Rappen hittar man också information och bilder som underlättar rapporteringen. Projektet startades under våren 2015 av Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Värmland och Göteborgs universitet. I projektorganisationen ingår också ArtDatabanken.

Jätteloka Jätteloka är en besvärlig
främmande art, men är
inte upptagen på EU:s
nya lista.

Foto: Ingrid Nordqvist Johansson

Invasiv algsvamp hotar alträd

Alträd (Alnus glutinosa och A. incana) är nyckelarter för livsmiljöer i och vid sjöar och vattendrag. Många vattenlevande organismer föredrar deras näringsrika blad som föda. Träden och deras rötter är viktiga habitat, samt skapar skugga för kallvattengynnade arter. Alar är också viktiga för att stabilisera strandbrinkar, och förhindrar därigenom erosion. Alträd är hotade av en invasiv algsvamp, Phytophthora alni, en art som troligtvis är nybildad och som uppstått i plantskolor. ArtDatabanken deltar tillsammans med flera SLU-institutioner i ett Formas-finansierat forskningsprojekt om invasiva arter i och vid svenska vattendrag, vilket bland annat resulterat i en review-artikel om möjliga konsekvenser av alsjukan på europeiska sötvattenekosystem.

 Riskbedömning av arter inom biologisk bekämpning

Bekämpningsmedel innehåller ofta nematoder (rundmaskar), insekter och spindeldjur (NIS). För att en art ska få användas eller säljas ska den finnas med på European Plant Protection Organisation´s (EPPO) lista över godtagbara organismer. För att kvalificera sig till denna lista skall arter använts utan problem i minst 5 medlemsländer i minst 5 år utan rapporterade problem. När Naturvårdsverket tar över prövningen från Kemikalieinspektionen ska ArtDatabanken ta fram underlag så att arter kan riskbedömas med särskild betoning på risk för den biologiska mångfalden utifrån svenska förhållanden. ArtDatabanken kommer bland annat att hjälpa till med framtagandet av kriterier och vägledningsdokument för riskbedömningar, med avseende på den biologiska mångfalden.