TEMA: GLOBAL MÅNGFALDPlanta Europa planerar nu sin tredje konferens som kommer att hållas i Tjeckien i juni 2001. Sedan den andra Planta Europa-konferensen hölls i Uppsala 1998 har betydande framsteg gjorts för att göra Planta Europa till ett fungerande och välstrukturerat nätverk av föreningar och organisationer med anknytning till floravård.

Planta Europa är en organisation vars stadgar och strategi baserar sig på de resolutioner som utarbetades i Uppsala. Medlemskap i Planta Europa kommer att vara öppet för alla organisationer (ideella föreningar, statliga myndigheter, botaniska trädgårdar, universitet m.fl.) som har bevarandet av växtarter som ett syfte. Stadgar, föreskrifter och riktlinjer för medlemskap (inklusive en blygsam medlemsavgift) kommer att antas officiellt vid den tredje Planta Europa-konferensen 2001.

Arbetet med Planta Europas olika floravårdsinitiativ går framåt:

  • Riktlinjer för urval av s.k. Important Plant Areas är snart färdiga och vissa länder har redan börjat arbetet med att utse områden av exceptionellt stort botaniskt värde. Med hjälp av detta koncept avser Planta Europa att stödja medlemsländerna i arbetet med att uppfylla EU:s Art-och Habitatdirektiv.
  • En Europeisk Floravårdsstrategi, som kommer att diskuteras och förfinas vid den tredje Planta Europakonferensen, håller för närvarande på att utarbetas i samarbete med Europarådet.
  • Planta Europa är den drivande europeiska kraften bakom den globala trädkampanj som utformats av Flora and Fauna International och the World Conservation Monitoring Center. Projektets europeiska del syftar till att samla information angående vad som -i bästa fall -görs för att bevara Europas mest hotade trädarter och sörja för deras framtid.
  • Idén med mikroreservat till skydd för endemiska eller i övrigt hotade växtarter som utvecklats på regional nivå i Spanien kommer att främjas av Planta Europa i hela medelhavsområdet och i Central-och Östeuropa.
  • Planta Europa kommer att fortsätta sin kamp för en fullgod representation av alla Europas hotade växtarter i bilagorna till EU:s Art-och Habitatdirektiv -en fråga som särskilt berör Sverige som relativt nybliven medlem i EU.

Översättning: Anna Lejfelt-Sahlén

Liz Radford

har nyligen utsetts till samordnare för Planta Europa, med uppgiften att bistå Planta Europas styrgrupp med att få nätverket att fungera smidigt samt att utveckla och underlätta arbetet med olika projekt. För ytterligare information angående konferensen och Planta Europas övriga verksamhet är alla välkomna att kontakta nätverkets samordnare på adressen:
Planta Europa, Plantlife, 21 Elizabeth Street, London, UK. Telefon: 00 44 - 20 7808 0106 Fax: 00 44 - 20 7730 8377 E-post:liz.radford@plantaeuropa.org

PLANTA EUROPA-KONFERENSEN 23 – 28 JUNI 2001

Den tredje Planta Europa-konferensen kommer att hållas i Tjeckien nästa år, i samarbete med det tjeckiska Naturvårdsverket. Ett av konferensens huvudämnen kommer att vara förfina den Europeiska Floravårdsstrategin (se ovan), genom ett antal arbetsmöten rörande art-och biotopskydd, juridik, sektorsansvar och kompetensutveckling. Andra arbetsmöten kommer att hållas kring olika pågående projekt: Important Plant Areas, the Emerald Network, mikroreservat, restaureringsåtgärder, den europeiska rödlistan samt olika initiativ med inriktning på svampar och lägre växter.