TEMA: DET URBANA NUMRETOm vi inte hade dammar i städerna skulle många djur och växter inte ha en chans i den urbana miljön. Men dammar är viktiga ur flera olika perspektiv, och skulle kunna bidra mycket mer till stadsmiljön om detta togs i beaktande vid anläggning och skötsel av dem.

Urbana grönområden är viktiga inslag i moderna städer, eftersom de motverkar de negativa effekterna av ökande urbanisering genom att erbjuda livsmiljöer som inte bara gynnar vilda djur utan även bidrar till människors välbefinnande. Dammar och andra småvatten är viktiga inslag i dessa grönområden. Deras roll för djurliv och människors välbefinnande har tyvärr ofta underskattats och det är därför viktig att undersöka och belysa deras funktion i urbana miljöer.

I många fall kan enskilda dammar alltså tjäna flera funktioner samtidigt. Därför är det viktigt att vi utformar och konstruerar dammar utifrån ett multifunktionellt tänkande.
Dammar ger en mångfald av livsmiljöer som är viktiga för olika arter. Särskilt erbjuder de livsmiljöer för organismer såsom groddjur och vattenlevande insekter, som annars inte skulle finnas i tätbebyggda områdena. Många studier har rapporterat förvånansvärt stor biologisk mångfald i urbana dammar. I vissa fall kan dammar i städer till och med bidra till livsmiljöer för arter som minskar på andra håll. Till exempel har vanlig groda ökat i antal i flera städer i Storbritannien, medan den samtidigt har minskat på landsbygden.
Men dammar i stadsmiljö är inte bara viktiga som livsmiljöer för olika arter, utan gynnar också människorna genom de ekosystemtjänster som de kan erbjuda.

Till exempel används dammar alltmer i vattenreningssystem, som rening av dagvatten och skydd mot översvämningar. Denna funktion baseras på naturliga processer, såsom infiltration, nedbrytningsprocesser och fördröjning av dagvatten. Sedan mitten av 1990-talet byggs det mer och mer dagvattendammar som fungerar som en viktig del i dagvattenhantering i städerna.

Dessutom bidrar dammar till påtagliga estetiska värden i städerna och till hälsofördelar för stadens innevånare. Det finns inte många studier som har undersökt sådana värden av urbana dammar, men det är allmänt känt att öppna vattenytor har stor betydelse för människors välbefinnande utifrån ett rekreations- och estetiskt perspektiv. Att fastigheter nära vattendrag ofta har ett högre ekonomiskt värde är en indikation på detta. Men många dammar i städerna hotas på grund av en ökad urbanisering som kräver förtätning och effektivare utnyttjande av marken vilket kan radera ut många värden de ger till människor. Å andra sidan ökar medvetenheten om vikten av urbana dammar långsamt och nya dammar återställs eller skapas i städerna idag med syfte att öka de positiva ekologiska och sociala effekterna. Många nybyggda bostadsområden i Sverige har ofta anlagda dammar i anslutning till bostäderna, med syfte att höja områdenas estetiska värden.
Urbana dammar

Vilka faktorer i städerna påverkar biologisk mångfald i dammar?

Vår kunskap om den biologiska mångfalden i storstäders dammar och hur denna mångfald är relaterad till omvärldsfaktorer är bristfällig. Det kan handla om ekologiska och socio-ekonomiska faktorer eller skötsel, men också om olika markslag som finns runt dammarna.
På CBM arbetar vi med ett projekt där syftet är att förstå hur dessa faktorer påverkar den biologiska mångfalden i dammar i olika storstäder. Vårt mål är att bidra med vetenskaplig information som kan hjälpa stadsplanerare och politiker att skapa och behålla hög biologisk mångfald i dammar i stadsmiljö genom att beakta dessa olika faktorer. Till exempel är kulturell och ekonomisk status hos människor ibland koncentrerat till vissa områden, men vi vet inte hur detta är relaterat till den biologiska mångfalden i dammar.
Hittills har vi inventerat ca 50 dammar av planerade 100 i Stockholm, och vi kommer att relatera den biologiska mångfalden i dem till ekologiska, markslags- och socio-ekonomiska faktorer. Dessa faktorer erhåller vi från fältinsamling, terrängkartan och statistiska centralbyrån.
Vår studie kommer att producera ett unikt datamaterial och resultat som kan jämföras med andra städer, samt användas för att utveckla metoder för liknande studier. Vi tror att vår forskning kan hjälpa beslutsfattare och stadplanerare att behålla och skapa en rik biologisk mångfald i stadsmiljö.