Tidigare offer för okontrollerad skinnhandel. Glasögonkobran (Naja naja) finns nu med i CITES bilaga B. Foto: Mats Höggren
TEMA: KUNSKAPSSPRIDNINGBevarandet av den biologiska mångfalden är en uppgift som går tvärs igenom samhällets sektorer. Men på högskolenivå är det ovanligt att ”ickebiologer” kommer i kontakt med begreppet.

Ingen av de traditionella utbildningarna i juridik, ekonomi, teknik och samhällsvetenskap har någon obligatorisk undervisning om biologisk mångfald. Ibland finns det möjlighet att välja miljökurser utanför programmen, men det är få som gör det.

Jurister utan biodiversitet

Juristutbildningen i Sverige har några enstaka utspridda poäng i miljörätt under grundutbildningen.

– Det är inte ens säkert att begreppet biologisk mångfald nämns, säger Gabriel Michanek, miljöjurist. Miljörättskurser finns som tillval. Utbudet är störst vid universiteten i Lund, Uppsala och Stockholm. Men det är inte alltid som kurserna tar upp de rent biologiska begreppen.

– Det är definitivt ett problem att många jurister har kunskapsbrister inom området biodiversitet, säger Gabriel Michanek.

Ökande miljökrav?

Ingegerd Ehn är lärare på institutioen för miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola.

– Biodiversitet ingår som en liten del i miljövårdskurserna. Men dessa kurser är frivilliga på de flesta utbildningar och når därför bara några få procent av alla civilingengörer.

Lundastudenternas miljöförening har krävt att miljökurser ska vara obligatoriska och så småningom kanske de får igenom sina krav.

– Det är alldeles förfärligt få som nås av våra miljöutbildningar som det är idag! utbrister Ingegerd Ehn.

Samhälle och ekonomi

För civilekonomer ingår det inte heller några kurser som tar upp ämnet biologisk mångfald. Kurser i miljöekonomi finns ofta som tillval, men där analyseras naturresurserna endast ur en ekonomisk synvinkel.

Samhällsvetare har ofta en termin med fria studier. Det händer att studenter väljer miljökurser, men de flesta väljer kurser inom politik eller ekonomi. Enligt Stig Brewitz på Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala är det inte aktuellt att införa något obligatorium i miljökunskaper för pol mag-studenterna.

Specialprogram

Det finns dock ett fåtal ickebiologiska utbildningar där biologi ingår, t ex ekonomprogrammet med naturresursinriktning vid SLU och civilingengörsutbildningen ”ekosystemteknik” som börjar i Lund i höst. I Lund finns också ett magisterprogram i ”environmental management and policy” som vänder sig till ekonomer, ingengörer, naturvetare och jurister. Även kurser i humanekologi, miljöhistoria och miljöetik som finns bl a i Umeå och Lund vänder sig till en bredare krets än enbart biologer.

På Mälardalens högskola i Västerås finns ett nystartat program i ekologisk ekonomi, vars syfte är att ”…utbilda ekonomer som har ett bredare synsätt än det traditionella och som därför kan bli pionjärer i företags, kommuners och andra organisationers miljöarbete”. Förhoppningsvis kommer åtminstone specialprogrammens studenter att få en gedigen kunskap om biodiversitetsfrågor.