TEMA: KUNSKAPSSPRIDNINGI Biodiverse nr 4-97 rapporterade Björn Cederberg om svårigheterna att genomföra vinterutfodring av örnar genom de nya regler som införts. Det aktuella läget är följande.

Naturskyddsföreningen ansökte under hösten -97 hos Jordbruksverket om dispens från förbudet att lägga ut självdöda djur och djur som avlivats utan föregående besiktning. Sveriges Ornitologiska förening och föreningen ÖRN-72 i Västsverige anslöt sig till ansökan. Någon dispens har hittills inte beviljats. Däremot har tillstånd beviljats från berörda länsstyrelser för utläggning av kontrollerat kött från ett antal slakterier (s.k. lågriskavfall). Antalet tillgängliga kontrollslakterier är dock litet och avstånden är stora. Tillgången på foder från kontrollslakterierna är också begränsad.

Detta har medfört att antalet utfodringsplatser har minskat betydligt. I grova tal har utfodringen i Sydoch Mellansverige ungefär halverats. Målsättningen är i nuläget att upprätthålla ett glesare nätverk av utfodringsplatser inom denna region. I Norrland har länsstyrelserna beviljat dispens att under denna säsong fortsätta som tidigare, eftersom destruktionsanläggningar för närvarande saknas där.

Expansionen kan avta

Hur den nya situationen kommer att påverka havsörnsbeståndets utveckling är oklart. I massmedia har det ibland framställts som att arten nu åter blir hotad. Detta är dock en klar överdrift. Men om vinteröverlevnaden minskar till följd av minskad stödutfodring, kommer expansionstakten naturligtvis att minska. Den återetablering vid t.ex. sötvatten i inlandet, som vi nu upplever, är till stor del ett resultat av en förhöjd vinteröverlevnad hos framför allt årsungarna. Med nuvarande expansionstakt är det fullt möjligt att vi inom bara några år kan ha fått tillbaka havsörnen som häckfågel i de flesta landskap där den en gång häckade! Det är mot den bakgrunden olyckligt om utfodringen inte kan drivas vidare i tillräcklig omfattning under ytterligare ett antal år.