Barnen är en viktig målgrupp för djurparkerna. Ett besök ger ett naturligt tillfälle till inlärning och kan öka barnens intresse för djur och natur.
Foto: Skånes Djurpark
TEMA: KUNSKAPSSPRIDNING

Skånes Djurpark är en modern djurpark för enbart nordiska djur. Ett mål är att visa upp djuren ”i sina naturliga omgivningar”, som det står i djurparksstiftelsens stadgar. Ett annat ändamål är ”att hos allmänheten – i synnerhet hos det uppväxande släktet – väcka ett levande intresse för den svenska faunan och stärka kärleken till naturen”. Det är i sanning en inspirerande målsättning att få arbeta efter!

De nordiska djurens park

Skånes Djurpark öppnade 1952, under mottot ”Inga djur i bur”. Den blev Europas modernaste djurpark med mycket vidsträckta hägn och den väckte mycken uppmärksamhet i fackkretsar. Då fanns det ett tiotal arter, nu omfattar antalet djur drygt 700 individer av 72 olika arter. De flesta av Nordens större däggdjur är representerade och antalet fågelarter står näst på tur att bli fler. Här finns också flera av de alltmer sällsynta grod- och kräldjuren att beskåda för alla nyfikna barn, som är den viktigaste målgruppen.

Försvunna djurarter

Efter den senaste istiden har det i vårt land och i synnerhet i Skåne funnits många djurarter som numera är helt försvunna, men lämningar har hittats i torvmossar. Hit hör visent, uroxe, vildhäst, vildkatt och kärrsköldpadda. Andra arter har introducerats, t ex dovhjort, myskoxe, kanin, kanadagås och fasan.

Uroxe och tamren är exempel på två spännande djurarter som finns på skalan från det vilda till den domesticerade mångfalden. Uroxen är som bekant en exteriört lyckad ”rekonstruktion” av en helt utdöd art.

Alla dessa arter finns i Skånes Djurpark och speglar dynamiken inom den vilda faunan i Sverige.

Artbevarande projekt

Skånes Djurpark deltar i avelsprogram i EAZA för järv, utter, Przewalskis vildhäst, myskoxe och visent samt inom SDF för björn, varg, lo, gråsäl och fjällräv. Dessutom ingår parkens berguvspar och de vita storkarna i regionala utplanteringsprojekt tillsammans med Skånes Naturvårdsförbund, Skånes Ornitologiska Förening och Berguv Skåne.

Svenska lantraser

Bland lantraserna i Skånes Djurpark märks gotlandsruss, fjällko, jämtlandsget, gutefår, gotlandskanin, blommehöna, svensk gul och blå anka, skånegås och linderödsgris Dessa utgör ett kulturhistoriskt arv som svenska djurparker arbetar för att bevara.

Kunskapsspridning

Barnen är den viktigaste målgruppen när det gäller kunskapsspridning. Därför satsas det extra mycket på just skolbarnen – det uppväxande släktet. Varje skolklass i Skåne får en gång per termin en tidning från djurparken. I den serveras information om nyheter i parken, nya djur, arbetsuppgifter och skoltävlingar på temat djur och natur.

Guidningar av skolklasser är en återkommande arbetsuppgift för djurparkens personal. När skolorna besöker parken får lärarna ett omfattande studiepaket på ca 75 sidor.

Vår lektionssal får ibland fungera både som matsal, bagagerum och torkrum för våta och hungriga ungar som stojat runt en hel dag i par-ken. Uppstoppade vargar, skelett av lodjur, vildsvinsbetar, hornkronor av alla slag och inte minst de uppstoppade fåglarna begapas då av smörgåstuggande elever medan någon av djurvårdarna försöker fånga deras uppmärksamhet.

Lärarfortbildning i form av endagskurser under sommarlovet är en mycket efterfrågad verksamhet som snabbt fulltecknas när länets kurskatalog kommer ut. Även de kortare lärardagarna på helger under terminen är mycket populära, kanske delvis därför att de är gratis och lärarna får ta med sig familjen!

Den moderna tiden märks även i djurparkens pedagogiska utbud. Forutom att parken har en egen hemsida på Internet, så kan all information beställas gratis av skolorna på multimediadisketter.

En Djur- och Naturskola som tar hand om sina elever under ett helt dygn, inklusive egen matlagning på öppen eld och övernattning på halm i en jättestor kåta, är det senaste skottet på den gren av kunskapens träd som frodas i Skånes Djurpark.