Foto: iStockphoto/Mikael Damkier
TEMA: SKOGENS VÄRDENMed hållbart brukande kan skogen kan bli en motor för utveckling i hela Sverige, skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Det är ingen hemlighet att vårt samhälle står inför en rad stora utmaningar. Det handlar bland annat om ett hållbart samhällsbyggande, människors hälsa, råvaruförsörjning, livsmedelsförsörjning, klimat och inte minst utmaningen att skapa jobb och utvecklingskraft i hela landet.

Skogen och skogsråvaran är naturligtvis inte lösningen på allt, det kan inte ens jag som minister med ansvar för skogen påstå. Men skogen bjuder på möjligheter och lösningar på fler problem än vad man i första hand kanske tänker på. Utmaningen ligger i att bruka den skogliga resursen på ett hållbart och innovativt sätt, där alla värden tas till vara på bästa möjliga sätt.

Nytt projekt förenar värden

Under våren lanserade jag därför Landsbygds­departementets stora satsning Skogsriket, som sätter fokus på skogens värden för en hållbar tillväxt i hela landet. Projektet handlar just om att förena skogens värden och dess ekosystemtjänster, allt från biologisk mångfald, rekreation, upplevelser, virkesproduktion, vidareförädling och mycket mer. Syftet är att skapa fler jobb, med skogens värden som bas, i alla delar av vårt land.

Det hållbara brukandet och de jämställa skogspolitiska målen om miljö och produktion utgör grunden för Skogsriket. Att en resurs förvaltas och nyttjas på ett hållbart sätt är naturligtvis avgörande för en långsiktigt hållbar tillväxt. Därför är det oerhört viktig att Sveriges skogsbruk fortsätter att vara bland de bästa i världen när det gäller miljöhänsyn men också att man fortsätter att utveckla och förbättra både produktions- och miljöarbetet.

Dialog för hållbarhet

Jag är övertygad om att kunskap och dialog är nyckel­ord för allt förbättringsarbete. Hälften av Sveriges skog ägs av privata brukare och det är avgörande att deras goda kunskap om hållbart brukande utvecklas ytterligare. För att öka och underlätta dialogen mellan intressenter i skogen har jag tillsammans med miljöminister Andreas Carlgren initierat en dialog om hållbart brukande. Deltagare är naturvårdsorganisationer, skogsägarföreningar, skogsnäringen, forskarsamhället och myndigheter.
Vi vet att det finns brister i skogsbruket, inte när det gäller ambitionsnivån, men när det gäller kvalitet. Därför har vi bett Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att ta fram en kunskapsplattform för att få mer information om bakomliggande orsaker till brister i miljöhänsyn för att kunna vidta effektiva åtgärder. Vi är övertygade om att den ska föra frågan framåt.

Resurs för utvecklingskraft

Med ett hållbart brukande som bas har skogen enorma möjligheter att bli en motor för jobb och utveckling i hela landet. Nästan 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog. Skogsnäringen är vår största exportindustri med 128 miljarder i exportvärde, skogsnäringen sysselsätter drygt hundra tusen människor. Till detta ska läggas alla de övriga värden och ekosystemtjänster som skogen genererar. Över 20 % av den svenska skogsmarken är undantagen från gängse skogsbruk för naturvårdsändamål och för rekreation via lagstiftning eller som formellt eller frivilligt skyddade områden. Och i produktionsskogen undantas stora virkesvärden för den biologiska mångfalden.

Det är fantastiska siffror. Ändå är jag helt övertygad om att vi ibland inte ser skogen för alla träd. Vi kan ännu mer, den svenska skogen är något att var stolt över och en stor resurs i jakten på jobb, utvecklingskraft och människors välmåga i hela landet.

Skogsriket

Skogsriket är landsbygdsdepartementets satsning på nya arbetstillfällen med anknytning till skog och ekonomisk utveckling på landsbygden. Utgångspunkten är hållbart brukande, förädling och innovation samt upplevelser och rekreation.