Anders Tranberg från Stockholm är övertygad om att han, tillsammans med andra i Naturskyddsföreningen, genom ett aktivt arbete kan göra skillnad när det kommer till att rädda skogar med höga natur- och rekreationsvärden.
Foto: Naturskyddsföreningen
TEMA: SKOGENS VÄRDENI alla delar av Sverige bor människor med ett starkt naturengagemang. Ofta är skogen upprinnelsen till engagemanget – och arenan för striderna.

Naturskyddsföreningens arbete med skog innefattar en mängd aktiviteter som engagerar till ideellt arbete. Hundratals medlemmar i landet är på ett eller annat sätt delaktiga i föreningens skogsarbete. Rösterna hos våra medlemmar är många och skiftande, men gemensamt för dem är kärleken till skogen.

Margareta Wikström från Dalarna har länge tagit skogen för given, sett det som självklart att den alltid skulle finnas där. Hon lämnade Stockholm på 70-talet för att leva nära de vidsträckta skogar som då fanns i Dalarna. Idag känner hon sig uppgiven över den storskaliga förändring som har skett och försöker sprida sitt budskap till beslutsfattare och allmänhet.

– Jag blir vansinnig över att man tar ifrån oss nästan all riktig skog, det som utgör en så viktig del av mitt liv. Det är inte bara jag som blir lidande utan även en massa arter som drivs från hus och hem och hotas av utrotning. Alla arter som tillsammans gjorde skogen till skog, säger Margareta.

Aktivitet från norr till söder

Bevarandet av naturskogen och dess hotade arter är en central punkt i medlemmarnas ideella engagemang. Men väldigt många belyser även skogens betydelse för rekreation och välbefinnande. Kristina Andersson från Värmland är uppriktigt bekymrad över att barn i många fall inte längre har en naturlig koppling till skogen och inte frivilligt söker sig dit. Kristina arbetar därför aktivt med att få barn att upptäcka skogens värden. Mats Williamsson från Norrbotten betonar att naturskogen med alla dess arter är en viktig tillgång för alla människor i städer och på landsbygden och att den måste få finnas kvar, nu och i framtiden. Mats, liksom många skogsaktiva i föreningen, brinner för att bevara skogsområden, något som även Michael Nilsson från Bohuslän arbetar aktivt med. Michaels snart 25-åriga engagemang bygger mycket på de upplevelser han hade i skogen som ung, men även upplevelser han har idag då skogen utgör hans källa till inspiration som bildkonstnär.

Engagemang ger resultat

Att ensam lyckas skydda värdefulla skogar är ingen lätt uppgift för våra medlemmar som alltför ofta bevittnar att skogarna avverkas. Men det starka engagemanget hos skogsgrupper i landet resulterar även i segrar. Niclas Stenbom från Västerbotten bevakar hotade naturskogar och försöker rädda dessa. Den lokala skogsgruppen, som Niclas ingår i, upptäckte 2010 en hotad naturskog i Vilhelmina och slog larm. Idag är skogen klassad som nyckelbiotop och ett reservatsförslag ligger hos Länsstyrelsen i Västerbotten – ett resultat av skogsgruppens larm.

Naturintresset är en grundbult i engagemanget för skogen. Det finns även en stor empati för de arter som är beroende av skog, men som idag är hotade eller nära hotade.

– Jag vill göra skogens invånares röster hörda, för de har själva ingen mun att prata med. Jag önskar med mitt engagemang att uppmärksamma allmänheten på att vi måste värna den natur som vi är beroende av. Vi måste leva med naturen – inte emot den, säger Sebastian Kirppu från Dalarna.

Engagemanget hos Naturskyddsföreningens medlemmar är inte sällan livslångt. Per-Erik Mukka från Norrbotten har följt sin fars inventeringar och under lång tid sett hur människan påverkar naturen. Han har under många år dokumenterat hur orörd natur försvinner till förmån för människoskapade miljöer och frågar sig: hur långt får det gå?