Foto: Michael Ekstrand/Skogsstyrelsen
TEMA: SKOGENS VÄRDENFornlämningar och andra historiska värden i skogslandskapet utplånas i snabb takt. Järnåldersgravfält och bronsåldersrösen, historiska dokument i vårt landskap och källor till framtidens kunskap, körs sönder av det moderna skogsbruket.

Vi och vår amerikanska gäst på resa till sina rötter skulle bara stanna för att fika en kort stund, men den äldre mannen slog sig ned. Så började han berätta om byn som inte fanns längre, om sågen där hans far förlorat tre fingrar, om hästarna, vintrarna, människorna, arbetet, glädjen, mödan och skogen. Den trakt som varit hans värld i snart ett helt liv fyllde det lilla kaféet. Allt var nu borta utom några fotografier och hans egna minnen.

När vi en bra stund senare for ut på riksvägen igen så insåg vi att vi åkte tvärs över Lill-pers, där Anna Eskils ensam klarat fem barn, och att vi efter bäcken passerade kolbottnen efter milan som brann 1913 då gårdens ende son förlorade livet. Vi anade kullarna mellan stammarna där traktens första bosättare vilade sedan drygt tusen år. Sen var det bara skog igen.

Dokumenterade skador

År 2000 varnade Skogsstyrelsen och Riksantikvarie­ämbetet i en gemensam rapport för utarmningen av Sveriges fornlämningar. ”Om inte mer görs för att avsevärt minska skadorna kommer det inom några generationer inte att finnas kvar några fornlämningsmiljöer som är opåverkade av skogsbruket”, skriver man i rapporten. En senare undersökning av Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet visar skogsbrukets påverkan på våra fornlämningar (se faktaruta). På avverkade ytor registrerades skador på drygt hälften av fornlämningsområdena och på över 40 % av fornlämningsobjekten. På de ytor som även hade markberetts registrerades skador på över 80 % av fornlämningsområdena och på mer än 60 % av objekten.

Alla fornlämningar, kända och okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. Det är olagligt att rubba, skada eller täcka över alla slags fornlämningar. För övriga kulturvärden såsom kolbottnar och husgrunder gäller hänsynsparagrafen i skogsvårdslagen.

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är bland annat att natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Sveriges 12: e miljömål Levande skogar säger att ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Initiativ för kunskap

Mycket har gjorts genom åren för att sprida kunskap om skogens kulturarv. I projekt som Syrener i ruiner och Skog och historia har skogens kulturminnen inventerats av myndigheter och ideella krafter. Tiotusentals historiska spår har registrerats men också otaliga berättelser. Husgrunder och fruktträd kopplade till kartor och fotografier blir till unika berättelser om platser, torp och människorna som en gång bott där.

Medan ansvaret för skadorna bollas mellan olika aktörer förlorar Sverige oåterkalleligen skogsland­skapets historiska kulturdokument och med dem minnen och berättelser. Förlusten drabbar lokalsamhällets befolkning, den lokala identiteten och turismen men också alla personer runt om i världen med intresse för Sveriges skogsbygder och historia. Ny forskning med nya tekniker omöjliggörs om vi river ut resterande sidor i landskapets historiebok.

Vår amerikanske gäst, på sitt livs längsta resa till sina rötter i det fjärran Skandinavien, var djupt berörd över mannens berättelse. ”Detta är min historia …” sa hon tankfullt när vi rullade vidare norrut.