TEMA: STYRMEDELNär det gäller att bevara populationers genetiska bredd är det inte först och främst antalet djur som är intressant utan en rad andra faktorer som bestämmer hur snabbt genetisk variation försvinner, till exempel könskvot, antal ungar per individ och generationsintervall

Jordbruksverkets målsättning är att så snabbt som möjligt hålla 500 avelsdjur inom varje hotad husdjursras. Detta är rimligt, förutsatt att man har någorlunda jämn könskvot och ungefär lika många ungar från varje avelsdjur, inte selekterar för vissa karaktärer samt beaktar effekten av överlappande generationer. Dessa förutsättningar finns inte klart angivna i Jordbruksverkets aktionsplan för bevarande av den biologiska mångfalden hos husdjur.

Konflikt förädling – genbank

En annan brist i aktionsplanen är att den konflikt som finns mellan husdjursförädling och genbanksverksamhet inte beaktas. Förädling innebär medveten förändring av den genetiska sammansättningen medan bevarande syftar till att motverka förändringar. Modern husdjursförädling och avel för att bevara den genetiska variationen är ofta oförenliga.

Tumregler för bevarande av små populationer:

  • Alla djur som ingår i aveln ska till höra samma population eller ras.
  • Så många friska djur som möjligt ska få ungar och alla avelsdjur ska få ungefär lika många ungar var.
  • Kraftig inavel ska undvikas, dvs. individer som är nära släkt får inte paras.
  • Urval måste undvikas dvs. man ska inte bara använda individer som visar speciella karaktärer i aveln.
  • Defekter och sjukdomar måste uppmärksammas inom avelsprogrammet. Sådana ska noteras i stamboken för att ge möjlighet att identifiera anlagsbärare och nedärvningsmönster.