Deltagare i CBM:s internationella magisterprogram
Foto: Veronika Areskoug
TEMA: STYRMEDELKonventionen om biologisk mångfald betonar vikten av kunskapsspridning. En ”rättvis fördelning” avser inte endast genetiska resurser och reda pengar utan innefattar även vetenskaplig kapacitetsuppbyggnad och tekniköverföring till u-länder.

Biologisk kunskap räcker inte för att implementera mångfaldskonventionen. Att kunna kommunicera biodiversitet över kulturella och sektoriella barriärer och att förstå samhällets styrmedel är en förutsättning för att nå de politiska leden. CBM:s strävan är att producera en ämnesöverskridande utbildning, där socioekonomiska och humanistiska aspekter integreras med de biologiska ämnena.

Studenter från hela världen

CBM driver sedan vintern 1998 ett tvåårigt internationellt magisterprogram i biodiversitet. Programmet är i princip öppet för hela världen, och hittills har studenter med grundexamen från universitet i Östafrika, Sydostasien, Ryssland och de baltiska
staterna kunnat finansieras med externa stipendier för respektive region. Under programmets första år bedrivs undervisningen främst i Uppsala, men flera andra universitet och statliga myndigheter medverkar också. Det andra året återvänder studenterna till sina hemländer för att göra det 40-poängs projekt som den slutliga avhandlingen baseras på.

Internationellt nätverk

Utbildningens övergripande syften är givetvis att förmedla användbar kunskap om de biologiska resursernas bevarande, nyttjande och fördelning, samt att bygga ett internationellt nätverk mellan berörda institutioner och individer. Det är högst troligt att många av magisterprogrammets deltagare kommer att besitta viktiga samhällspositioner i sina hemländer inom en snar framtid.