TEMA: EVOLUTIONSBIOLOGII detta årets sista nummer av Biodiverse riktar vi strålkastaren på evolutionsbiologisk forskning. CBM har ett samarbete med Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet, och det var hög tid att berätta om den verksamhet som bedrivs där, tyckte redaktionen.

På EBC finns forskningsprojekt som innefattar både grundforskning och mer tillämpad forskning, till exempel miljörelaterad forskning och forskning på hotade arter. Forskningen baseras till stor del på genetik och söker förståelsen av det evolutionära ursprunget till organismernas egenskaper.

Taxonomi och systematik

Vi tar avstamp i ett par artiklar om taxo­nomi och systematik. Men hur kan man beskriva skillnaden mellan dessa olika grenar inom biologin? Taxonomi och syste­matik handlar om att identifiera, beskriva, namnge och klassificera organismer, och dessa termer används ofta synonymt. Taxo­nomin utgör grunden i systematiken och omfattar alla dessa delar, medan systematik ofta definieras som studier av släktskaps­förhållanden på högre taxonomiska nivåer, d.v.s. inom och mellan släkten, familjer, ord­ningar etc. Exempelvis är beskrivningar av arter taxonomi, medan rekonstruktion av släktträd (fylogenetiska träd) betrak­tas som systematik.

”… Systematics is therefore the
study of the biological diversity
that exists on Earth today and its
evolutionary history.”

Judd et al. (2002) Plant Systematics
– A Phylogenetic Approach