Blomning av kvävefixerande cyanobakterier.
Blomning av kvävefixerande cyanobakterier.
Foto: Stefan Bertilsson
TEMA: EVOLUTIONSBIOLOGIEkosystemens normalflora av encelliga organismer skapar förutsättningar för allt annat liv. De processer som de utför har många praktiska konsekvenser för oss människor och den miljö vi lever i, till exempel när det handlar om metanproduktion och kvicksilver.
Fluorescensinmärkta mikroorganismer i ett sjösediment. Fluorescensinmärkta mikroorganismer i ett sjösediment.

Foto: T. Jeske

Bara vanligt vatten? Inte alls! Varje droppe vatten i sjöar, våtmarker och hav innehåller miljontals bak­terier, arkéer (en annan grupp encelliga organismer) och virus. Denna mikroskopiska värld uppvisar en oerhörd mångfald och är av kritisk betydelse för kemisk vattenkvalitet och för de storskaliga biogeo­kemiska kretslopp som knyter samman biosfären och ligger till grund för allt annat liv. Detta är alltså inte fråga om de vattenburna bakterier och parasiter som gör oss sjuka, utan ekosystemens “normalflora”. Dessa mikroorganismer mobilise­rar energi och näring och gör den tillgänglig för andra organismer i vattnet. Samtidigt bryter de ner och omsätter de organiska restprodukter och den döda biomassa som annars snabbt skulle fylla upp biosfären.

Nya metoder

Det är fortfarande mycket som vi inte känner till om dessa vattenlevande mikroorganismer. De flesta kan inte odlas i laboratorier och vi vet därför inte exakt hur de lever eller vilka processer de är kapabla att utföra. Med metoder som utgår från analys av den samlade arvsmassan hos dessa osynliga sötvattensorganismer, miljögenomik, är det nu fullt möjligt att beskriva deras mångfald och metabo­lism direkt i komplexa miljöprov, och även studera vilken betydelse enstaka populationer och samver­kande mikrobiella konsortier (det vill säga grup­per av flera olika mikroorganismer som är fysiskt sammanbundna) har för viktiga biogeokemiska processer.

Det har vi till exempel gjort i det Formas-finan­sierade projektet ”Kvävetillförsel till skiktade sjöar: betydelsen av heterotrof, mixotrof och metanotrof kvävefixering”. Kväve är ofta begränsande närings­ämne för biologisk tillväxt i akvatiska system, men vissa mikroorganismer kan kringgå denna begräns­ning genom att omvandla luftens gasformiga kvävgas till biologiskt tillgängliga former. Detta är en mycket energikrävande process och man har tidigare antagit att det främst är solljusdrivna cya­nobakterier (som också ofta kallas blågröna alger) som på detta sätt tillför kväve till ekosystemet. Med miljögenomik har vi nu lyckats identifierat en rad andra typer av bakterier som verkar kunna utföra kvävefixering även i frånvaro av ljus. Genom vidare analys av dessa organismers arvsmassa hoppas vi kunna bestämma vilken typ av energikälla och näringsämnen som dessa alternativa kvävefixerare är beroende av, samtidigt som vi kan bedöma deras inverkan på sjöns totala kvävebudget. Förhopp­ningen är att ökad kunskap om sjöarnas mikro­skopiska liv ska kunna bidra till en mer effektiv förvaltning av våra talrika sötvattensresurser.

Sjöbakterier motverkar metanavgång

Det finns många andra exempel på hur mikroorga­nismer kan påverka oss människor och den miljö som vi lever i.

Till exempel när det gäller metanproduktion som är en av många centrala mikrobiella processer i sjöar och andra sötvatten. I syrefria vatten och sedi­ment omvandlar bakterier i samverkan med vissa typer av arkéer, så kallade metanogener, döda växt-och djurdelar till den potenta växthusgasen metan. Om all metan som producerades på detta sätt skulle nå atmosfären skulle följderna bli katastrofala och vårt klimat skulle sannolikt förändras i grunden. Lyckligtvis för oss så finns det andra sjöbakterier som använder metan som energikälla och fungerar som ett mycket effektivt biologiskt metanfilter. Det har sedan länge varit känt att dessa meta­notrofer lever i gränsskiktet mellan syrefria djup­vatten och syrerika ytvatten, men med hjälp av odlingsoberoende metoder har man på senare tid funnit att vissa arkéer, eller konsortier som består av bakterier och arkéer, kan påbörja metanoxida­tionen redan i syrefria vatten och sediment, något som sannolikt leder till betydligt minskad metan­avgång till atmosfären. I sjöar som fryser under vinterhalvåret kommer mycket av den metangas som produceras i sedimentet att ansamlas under isen och skulle kunna avgå till atmosfären när isen smälter. Även här har ny forskning påvisat förekomst av särskilda grupper av köldanpassade metanotrofer som har förmågan att bryta ner och avlägsna metangasen även vid temperaturer nära fryspunkten.

Sammanfattningsvis kan miljögenomik och andra odlingsoberoende metoder utgöra de verk­tyg som vi behöver för att lära oss mer om hur det biologiska metanfiltret fungerar och hur tåligt det är mot olika former av stress och miljöpåverkan.

Vårt hållbara nyttjande av sjöar och andra akvatiska naturresurser hotas ständigt av tillförsel och förekomst av olika typer av miljöföroreningar. Kvicksilver utgör en särskilt problematisk förorening och är en starkt bidragande orsak till att de flesta svenska sötvatten inte uppnår “god kemisk status” enligt vattendirektivet. Kvicksilver är skadligt för människor och djur redan vid mycket låga halter och kan orsaka neurologisk skada. I naturen förekommer kvicksilver i många olika former, men det är främst metylerade former som ackumuleras i biomassa samtidigt som de är mer toxiska. Här spelar mikroorganismerna återigen en avgörande roll, då metylering av kvicksilver utförs av speciella grupper av bakterier och arkéer som lever i syrefria vatten och sediment. Det var först 2013 som forskare lyckades identifiera de gener som mikroorganismer behöver för att metylera kvicksilver, och sedan dess har kartläggningar med odlingsoberoende DNA-sekvensering lyckats påvisa en mängd nya bakteriesläkten och arkéer som har denna egenskap.

Genom att studera dessa kvicksilvermetyle­rande mikroorganismers metabolism och ekologi lär vi oss nu mer om de miljöfaktorer som påverkar kvicksilvrets biotillgänglighet och toxicitet. Ny forskning visar till exempel att tillförsel av labila kolföreningar från exempelvis algblomningar (även detta en mikrobiologisk process) kan leda till förhöjd kvicksilvermetylering i våra sjöar.

Tillgång till denna typ av ny kunskap öppnar för en mer effektiv framtida förvaltning av våra akvatiska naturresurser för att minska eller kanske helt undvika kvicksilverrelaterade hälsorisker.

 

Sedimentkärna Provtagning av en 6 meter lång sedimentkärna från Mälaren.

Foto: Stefan Bertilsson

Odlingsoberoende metoder

- Traditionellt har man identifierat och beskrivit mikroorganismer och deras funktion genom renodling och efterföljande bioke¬miska test.
- Eftersom de flesta mikroorganismer inte kan odlas i renkultur har vi därför helt missat mycket av den mångfald som finns i naturen.
- Genom att rena fram DNA direkt från olika komplexa miljöprov och sekvensera den samlade arvsmassan från alla organismer i dessa prov kan man kringgå odlingsbegräns¬ningar och återskapa samhällets och de olika organismernas egenskaper och funktion i ekosystemet.
- Odlingsoberoende metoder kan även anpassas för storskalig miljöövervakning med fokus på specifika processer eller organismer. I dessa fall kvantifierar man specifika gener eller sekvens-signaturer som är centrala för respektive process eller organism.