TEMA: POLLINATÖRERBin, humlor, fladdermöss med flera står till tjänst med och bistår mänskligheten med pollinering. Det är en funktion som inte vi människor på konstlad väg kan åstadkomma mer än till en mycket liten del. Det finns idag hot mot sådana omistliga tjänster men glädjande nog så uppmärksammas hoten inom bland annat forskningen och politiken. I detta nummer av Biodiverse beskrivs hoten men också åtgärder och möjligheter att gynna de vilda och tama pollinatörer vi inte kan leva utan.

Pollinering är ett tydligt exempel på en så kallad ekosystemtjänst. Att göra någon en tjänst, att bistå någon med något det gör vi varje dag i vårt vardagliga liv. Oftast uppmärksammar vi denna någon som gör oss en tjänst – säger tack och är beredda att komma tillbaka med en gentjänst. De biologiska,

geologiska och kemiska kretsloppen och processerna bistår mig som människa varje dag med luft att andas, vatten, fotosyntes, vindar, med mera – i en oändlig ström av direkta och indirekta ”tjänster” så att jag kan leva, fortleva och vara en del av en samhällsutveckling. Min tacksamhet är stor när jag tänker efter, men vi har inte så många sätt att säga tack och enskilt eller gemensamt uttrycka vår tacksamhet och kanske vördnad för dessa tjänster. I vardagen tenderar dessa tjänster också att tas för givna och ses som oförstörbara.

Det finns en hel del utmaningar för forskare, politiker, myndigheter, skolan med flera att synliggöra och medvetandegöra dessa värden och tjänster. Vi har inga val när det gäller att skydda pollinering och liknande tjänster i naturen – tekniskt, ekonomiskt, socialt och etiskt. Låt oss också utveckla en flora av meningsfulla och varierande begrepp för att gynna detta arbete – ekosystemtjänstbegreppet är en början.

CBM hälsar välkommen till sin nya kommunikatör Annika Borg (se sista sidan för närmare presentation) som har ansvar för Biodiverse, hemsidan, facebook, twitter m.m. Kontakta henne för spännande inspel till Biodiverse som nu utkommer med tre till fyra nummer per år.