TEMA: NATURENS RÄTTIGHETERSom pendelresenär ca 4 timmar om dagen sedan 2006 (cykel eller tunnelbana till Centralen i Stockholm, SJ-tåg från Stockholm till Uppsala, buss från Uppsala centralstation till SLU campus Ultuna) kan jag inte låta bli att notera medtrafikanternas beteenden...

Som pendelresenär ca 4 timmar om dagen sedan 2006 (cykel eller tunnelbana till Centralen i Stockholm, SJ-tåg från Stockholm till Uppsala, buss från Uppsala centralstation till SLU campus Ultuna) kan jag inte låta bli att notera medtrafikanternas beteenden. Jag tänker särskilt på vissa gångtrafikanters sätt att ta sig rätten att gå över ett övergångsställe utan att kolla trafiken och ha ögonkontakt med cyklister eller bilister. De läser inte av eller kommunicerar med medtrafikanterna utan säger med hela sitt kroppsspråk ”Jag har min rätt att gå rakt ut på övergångsstället”. Men då har de missförstått hela tanken. Trafiken bygger på skyldigheter. Bilister och cyklister har skyldighet att stanna för fotgängare. Och fyller inte bilisten eller cyklisten sin skyldighet så kan jag som fotgängare inte ta mig rätten att gå rakt ut i trafiken även om det finns ett övergångsställe.

Temat på detta nummer av Biodiverse är just rättigheter och skyldigheter, det vill säga om vilka rättigheter vi kan föreställa oss att naturen har eller skulle kunna ha och vilka skyldigheter vi som människor har gentemot naturen.

Internationella miljökonventioner och nationell miljölagstiftning bygger förstås på idéer om olika samhälleliga aktörers ansvar och skyldigheter. Men frågan som diskuteras i detta nummer går längre, det vill säga att också uttala rättigheter för den natur vi lever i och av. På det viset kommer också människans skyldighet gentemot naturen i fokus i diskussionen.

Frågan om att ge delar av naturen, till exempel en flod eller ett berg, juridisk status sätter ljuset på i vilken omfattning våra konventionella förhållningssätt till naturen – i lagar, praktiska handlingar, synsätt, undervisning – räcker för att skapa en hållbar användning av naturens ekosystem. Det verkar ju inte räcka fullt ut. Så är synsättet att naturen är en jämlik part med egna rättigheter revolutionerande och nytt, eller något vi bara glömt att vi en gång hade? Diskussionen om naturens rättigheter belyser i alla fall hur vi ser på och kommunicerar om de skyldigheter och rättigheter vi har i vårt samspel med varandra och naturen.