TEMA: NÅ FRAM! KOMMUNIKATION FÖR FÖRÄNDRINGVid kaffeautomaten för drygt ett år sedan började vi tala om att göra något tillsammans. Centrum för biologisk mångfald och Centrum för naturvägledning är två väletablerade kunskaps­centra, som finns vid samma fakultet och under samma tak i Ulls hus på SLU i Ultuna, Uppsala.

Vi ger båda ut publikationer – i CNV:s fall nyhetsbrevet Naturvägledaren, och i CBM:s bland andra tidskriften Biodiverse. Våra prenumeranter är människor runt om i landet som liksom vi är intresserade av och engagera­de i natur, miljö och ett hållbart samhälle, och som på något sätt vill göra skillnad. Så vi började prata om vad vi har gemensamt. Resultatet av dessa samtal blev ett konkret samarbete och detta specialnummer av Biodiverse.

Båda våra organisationer har i uppdrag att utveckla kom­munikationen om biologisk mångfald med och mellan besluts­fattare, naturguider, planerare, företagare, museer, frivilligor­ganisationer, urfolk och allmänheten. Fokus för detta nummer av Biodiverse är kommunikation som bidrar till en förändring i relationen mellan människa och natur.

Vi lyfter fram olika idéer om och vägar till kommunikation: på CBM och hos andra aktörer inom olika samhällssektorer med fokus på natur, historia och biologiskt kulturarv, och från CNV:s arbete med att utveckla kunskap om kommunikation om natur- och kulturarv. En gemensam nämnare är viljan att ”nå fram” till människor och skapa engagemang. Vi lyfter fram några konkreta exempel på hur det kan gå till, som till exempel Riksteaterns nya pro­jekt Människa och natur, Naturskyddsföreningens kampanj Vilda grannar och diskussionen kring hur värderingar styr våra val och handlingar. Vi pekar också på hur våra idéer om vad kommunikation är styr hur vi kommunicerar, och hur arenor för dialog blir allt viktigare i vår tid.

Temarubriken Nå fram betyder inte att vi på CNV och CBM med detta nummer presenterar de rätta svaren och den ”sanna” kunskapen om kommunikation om biologisk mångfald. Vi söker snarare en djupare förståelse och reflektion kring kommunikation, dess betydelse och vägar där vi, i dialog med andra aktörer, kan bidra till den gemensamma kunskap och de insikter som kan leda till engagemang för bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald.