Det behövs akuta ågärder för att rädda mångfalden i havet. På Flora och faunavårds-konferensen diskuterades bland annat att avskaffa subventioner som forcerar utfiskning.
Foto: cc/www.flickr.com/Brian Clayton
TEMA: BIOLOGISK MÅNGFALD Rödlistan visar att vi inte nått mångfaldsmålen för 2010. Årets Flora och faunavårds-konferens kom till stor del att bli en debatt om nya mål för att rädda biologisk mångfald.

Resultaten från ArtDatabankens rödlista redovisades grundligt på årets Flora och faunavårds-konferens.

Istället för att minska har antalet hotade arter ökat, i dag står 4 127 arter på den svenska rödlistan (läs mer på följande sidor).

– Det viktigaste budskapet är kanske att det behövs akuta åtgärder när det gäller havet, sa ArtDatabankens chef Johan Bodegård.

Den första delen av konferensen handlade om vad vi vet och om mångfald som mått. Senare delen av konferensen blev till stor del en debatt om varför målen inte nåtts, och vad som kan göras annorlunda.

Tommy Lennartsson från CBM efterlyste enkla grepp med stor effekt:

– Ryggmärgsreaktionen från oss naturvårdare är ofta mer resurser. Men kanske måste vi börja med att prioritera de räddningsaktioner som är mest angelägna.

Ett exempel han lyfte fram är att bryta den fortsatta avverkningen av värdekärnor, den viktigaste orsaken till förlusten av biologisk mångfald i skogen.

Miljöminister Andreas Carlgren talade om att medvetenheten trots allt ökar i skogsbolagen och vill se ökat samarbete mellan skogsnäring och forskning/naturvård. Inför Nagoya tror han på en global vision om att inte tära på naturens kapital och tydliga etappmål som kan följas upp.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson efterlyste mer radikala ändringar av de ekonomiska spelreglerna. Exempelvis måste subventioner som forcerar utfiskning bort.

Under konferensen fick alla 470 deltagare möjlighet att komma med egna förslag för att uppnå mångfaldsmålet. Hjalmar Croneborg på ArtDatabanken sammanfattade idéerna i en lista som kommer att sändas till samtliga riksdagspartier.

– Många bra förslag, men i princip alla står redan på naturvårdens agenda. Kanske är det som behövs helt enkelt mer av samma sak. Men om det ändå inte hjälper? Kanske behöver vi ta helt nya grepp, säger Hjalmar Croneborg.

Några av deltagarnas förslag:

Odlingslandskap: gynna och återskapa mosaik-strukturer i landskapet, arbeta med sandmarker, småvatten och nektarrika marker,  arbeta med träd- och buskbärande marker, stoppa igenväxning.

Skog: arbeta vidare med skydd av mark, hejda avverkning av värdekärnor och kontinuitetsskog, begränsa intensivskogsbruk, anpassa skötsel i skyddade skogar, styr upp certifieringen.

Hav: hejda överfiske, anpassa trålfiske (redskap, metoder, områden, tid), fler skyddade marina områden.

Sötvatten och våtmarker: säkra befintliga värdekärnor, arbeta med områdesskydd, fortsätt restaurera vattendrag, skapa fria vattenvägar, ta hänsyn i kanter av vattendrag och våtmarker.

Fjäll: hantera klimatpåverkan: begränsa koldioxidutsläpp, begränsa exploatering och terrängkörning, skoterkörning och buller, hejda igenväxning med anpassat betestryck.