TEMA: GENETISK MÅNGFALDDen sista februari 2021 gick CBM:s föreståndare sedan tio år, Tuija Hilding-Rydevik, i pension, och lämnade över stafettpinnen till Torbjörn Ebenhard, mångårig medarbetare och forskningsledare vid CBM.
Porträttbild av en man utomhus i lätt snöväder, med en kikare om halsen. Foto. Torbjörn Ebenhard.

Foto: Annika Borg

Torbjörn Ebenhard är en av dem som varit med nästan ända sedan starten vid CBM. Hans intresse för natur och miljö började redan i ung­domen, hos Fältbiologerna i Östersund. Han gick sedan Biologlinjen vid Uppsala universitet, följt av doktorandarbete och avhandling om sorkar och öbiogeografi. Efter en sejour vid Naturhistoriska riksmuseet, kom han sedan till CBM år 1996.

Från och med 1 mars tog han över som förestån­dare för centret. Mycket har hänt sedan starten för 25 år sedan, men uppdraget och visionen är detsamma: att arbeta för bevarande och långsiktigt uthålligt bruk av biologisk mångfald, i Sverige och i världen.

Torbjörn har själv stor erfarenhet av internationellt arbete med biologisk mångfald, bland annat med IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) och CBD – konventionen om biologisk mångfald.

Han har stött den svenska regeringen i förhand­lingarna under upprättandet av IPBES, och stödjer även Naturvårdsverket i dess arbete under IPBES plenarmöten. Huvuduppgiften för denna veten­skapliga panel är att göra helhetsbedömningar av tillståndet för biologisk mångfald och ekosystem­tjänster, på samma sätt som den internationella Kli­matpanelen analyserar klimatförändringar i världen, och deras effekter.

Under 2020 arbetade han med den svenska versionen av IPBES-rapporten The assessment report on land degradation and restoration, som publicerades i januari i år (läs mer på sista sidan).

Torbjörn deltar också i den svenska förhandlingsdelega­tionen i CBD, som i höstas var tänkt att ha sitt partsmöte – COP15 – där man skulle formulera nya mål och en strategi till 2030 och 2050, och ta nya krafttag för att verkli­gen nå dessa mål. Så blev det nu inte, men arbetet fortsätter, i delvis nya coronaanpas­sade former, med förhoppningen att 2021 ska bli det supermiljöår vi hoppades på i fjol.

Det är alltså ingen okänd person som tar över – varken för CBM:s anställda, våra kollegor inom universitetsvärlden eller övriga naturvårdssverige. Förutom att Torbjörn Ebenhard är en välkänd expert på biolo­gisk mångfald (flerfalt hörd i riksmedia de senaste åren) är han en fågelskådare av rang, och har dessutom ett speciellt förhål­lande till gasellernas taxonomi.

För CBM:s del vill han se centret utvecklas och växa, med forskning och samverkan kring biologisk mångfald i Sverige, för­stärkt av den planerade professuren för en statsvetare med inriktning mot biologisk mångfald.

– När CBD:s nya strategi ska omsättas i verklighet i Sverige hoppas jag CBM är med och stöttar och inspirerar alla olika aktörer i samhället som ska bidra till den genomgripande samhällsomvandling som behövs för att nå CBD:s vision om ett liv i harmoni med naturen, avslutar Torbjörn.

 

Fem korta om Torbjörn

Ålder: Fyller 63 i april

Bor: I skogskanten i Vänge utanför Uppsala.

Favoritdjur: Gris (att äta), kol­trast (att lyssna på), mångfalden av däggdjur (att sortera).

Bästa fågelobservationen: Första observationen av arten stjärtand på Seychellerna.

Gillar också: Att artbestämma trafikflygplan.