TEMA: URBAN MILJÖ

Det här numret av Biodiverse handlar om biologisk mångfald i urbana miljöer. De gröna områdena i eller nära våra tätorter är ganska speciella när det gäller just biodiversitet.

För det första är de ofta mycket starkt påverkade av mänsklig aktivitet, ibland så påverkade att de innehåller djur- och växtarter som knappast finns i de rurala miljöerna. För det andra är dessa områden de som mest utnyttjas av människor som vill komma ut i naturen. Rekreationen i närmiljön är mycket viktig för de flesta människor.

Samtidigt är tätortens grönområden inte sådana områden som ekologer och andra naturvårdsinriktade forskare traditionellt ägnar sig åt. Detta är kanske inte så konstigt då grönområdena inte utmärks av ett stort antal hotade arter. Här finns inte heller några större ekosystem som formats utan påverkan av människan eller sådana biotoper som formats i samspel med en traditionell bondekultur.

Tätortsnära miljö viktig för många

Många människors känsla för naturen grundläggs i den natur de har nära inpå sig i vardagen. Tätorternas gröna områden och den tätortsnära naturen är därför av strategiskt intresse om vi långsiktigt ska ha en stark folklig förankring i våra strävanden att bevara biologisk mångfald.

Det är viktigt att kunskapen om den tätortsnära naturen stärks och att det finns ett kunnande om hur denna natur kan bevaras och utvecklas i en omgivning där många aktiviteter och intressen gör sig gällande. Ekologer och naturvådare måste helt enkelt intressera sig mer för tätorternas natur.

Kommunala projekt erbjuder möjligheter

Nu finns det också en möjlighet för kommunerna att stärka arbetet med den biologiska mångfalden i de projekt för ”ett hållbart Sverige” som regeringen har startat. Där finns det 5,4 miljarder kronor tillgängliga (se artikel s. 13). Även om ansökningstiden för grovplanering av dessa projekt går ut den 15 oktober, är det säkert så att många initiativ och idéer som rör biologisk mångfald successivt kan föras in i de kommunala projekten.

Viktigt knyta kontakter

Jag vill därför uppmana forskare som sysslar med biologisk mångfald att ta kontakt med kommunerna så att diskussioner om biodiversitet och hållbar utveckling startas på så många ställen som möjligt.

Jag vill också uppmana kommunerna att inte glömma bort arbetet med att säkra den biologiska mångfalden. Detta kan ske genom att aktivt försöka kombinera annat miljöarbete med arbetet med biologisk mångfald. De kommunala miljöinvesteringsmedlen är en verklig chans att göra detta. Jag uppmanar därför kommunerna att ta forskarkontakter. Vi på CBM kan hjälpa till.