Foto: Göteborgs universitet
TEMA: TRADITION FÖR FRAMTIDOm vi menar allvar med att traditionell kunskap ska bidra till framtidens naturvård måste kunskaperna in i moderna utbildningar. Göteborgs universitet har startat en unik utbildning i landskapsvårdens hantverk.

I Mariestad vid Vänerns östra strand finns en universitetsutbildning som är unik i Sverige, ja kanske unik för hela Europa. Sedan 2008 bedriver Göteborgs universitet utbildningen Landskapsvårdens hantverk. Här möter studenterna erfarna lantbrukare, entusiastiska traditionsbärare, växtekologisk forskning och traditionella och moderna arbetsredskap. En universitetsutbildning i landskapsvård kan hjälpa till att överbrygga glappet mellan forskare och praktikerna i landskapet.

Gammal kunskap och ny forskning

Till det mest avancerade och kunskapskrävande inom landskapsvården hör tidspassning och ingreppsstyrka vid styrningen av växter, vegetation och växtsamhällen mot uppsatta mål. Som exempel på situationer där kunskapen om när och hur är viktig kan nämnas restaurering av igenväxta ängs- och hagmarker och skötselstyrning av skogsbestånd för utveckling av artrika och komplexa bryn. Material, redskap och tekniker måste anpassas till en speciell kontext för varje åtgärd där hantverkaren kontinuerligt tolkar och värderar att åtgärderna ger det önskade resultatet.

I äldre tider har erfarenhetsbaserad kunskap varit viktig i detta sammanhang. Hantverkskunskapen byggde på traderad praktisk kunskap kring användningen av material, redskap och tekniker i speciella sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang. Idag måste kunskapsöverföringen ske i andra former och på andra sätt än förut. Numera kan vi också kombinera erfarenhet med en allt större kunskap om växterna och vegetationssystemen vunnen via forskning inom växt­ekologi och skogsskötsel.

Hantverket är i fokus i utbildningen och kunskaperna som förmedlas samlas från många olika håll. Oftast används personer med expertkunskap inom sitt område. Det kan gälla lantbrukare som har gedigen erfarenhet av olika hantverk. Det kan vara böcker eller artiklar från forskare. Det kan handla om att träffa traditionsbärare eller entusiaster och dokumentera deras kunskap. Sammantaget ger det en unik och bred förståelse för vårdandet och brukandet av landskapets resurser.

Redan under första terminen får studenterna arbeta med olika handredskap som används inom landskapsvården. Hur hästen kan användas studeras genom skogskörning. Kunskap om natur- och kulturlandskap varvas med exkursioner och fältpraktik följt av kurser i ekologi och tolkning av olika landskapstyper.

Foto: Hanna Sievers

Sammanfogar perspektiv

Vård av landskap är en verksamhet där många olika kunskapsområden möts för att bevara det historiska landskapets spår men också för att skapa förutsättningar för att det kan brukas och tillgängliggöras för allmänheten. För att förstå hur de värden som är knutna till äldre tiders brukande ska bevaras idag krävs en bred kunskap om äldre hantverk och brukningssätt. Samtidigt krävs kunskap om hur vi kan bruka våra resurser på ett hållbart sätt. Denna helhetssyn är utgångs­punkten inom landskapsvården och försöker belysa alla landskapets värden som exempel­vis natur- kultur- sociala- och ekonomiska värden. Vad kan man utveckla i metod och användningsområde och vad betyder då traditionella kunskaper?

Landskapsvården kan vara ett steg på vägen att bredda synen på landskapet och hitta hållbara lösningar på hur vi ska bruka och använda naturens resurser.

Treårig kandidatutbildning

Utbildningen Landskapsvårdens hantverk varvar teori och praktik och omfattar bland annat kunskapsområdena

Materialegenskaper hos jord-, sten- och växtmaterial för konstruktioner i landskapet, samt hur och när dessa på bästa sätt kan utvinnas och användas

Hantverkarens redskap och hur dessa används. Som exempel kan nämnas yxa, lövkniv och lie som tre redskap som i stor utsträckning format kulturlandskapet

Tekniker i hantverket. Tekniken är en stor del av hantverket där både egna erfarenheter och skicklighet ingår

Det levande materialet i landskapet, inriktad mot att via bevarande eller utvecklande skötsel styra vegetationen

Den teoretiska bakgrunden till varför landskapet ser ut som det gör

Kunskap om när och hur teknikerna och momenteten skall tillämpas.