TEMA: NATURSYNVi har i detta nummer av Biodiverse bett ett antal personer som är aktiva inom olika näringar, eller i olika organisationer, att beskriva sin natursyn och berätta hur deras natursyn vuxit fram.
Johnny de Jong Johnny de Jong, gästredaktör.

Foto: Johnny de Jong

Under åren 2001 till 2005 bedrevs flera stora forskningsprogram vid CBM, bland annat ett som gick under namnet Naturvårdskedjan. Det resulterade i ett stort antal vetenskapliga publikationer, rapporter och en bok, Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård som kom ut 2011. Naturvårds- kedjan studerade kopplingen mellan olika faktorer inom naturvårdsarbetet med syftet att identifiera eventuella svaga länkar i naturvårdsarbetet. Förekomsten av svaga länkar ger en ineffektiv naturvård. En sådan potentiell svag länk var konflikter inom naturvården, bland annat konflikter om vad som är naturvård. Hur har det gått sedan dess? Har konflikterna i naturvårdsarbetet minskat? Nej, knappast. Inom vissa sektorer är det nog snarare tvärtom, och anledningen till det här temanumret är att just olika syn på naturen är en viktig orsak till konflikterna.

Med natursyn menar vi här hur man betraktar naturen och vilken relation man anser sig ha med naturen. I detta ingår vad vi menar med värdefull natur (respektive värdelös natur), vad i naturen som ger inspiration, rekreation och hur man ser på människans användning av naturen. Här finns också en koppling till vad man anser vara en hållbar användning.

Vi har bett ett antal personer som är aktiva inom olika näringar, eller i olika organisationer, att beskriva sin natursyn, och berätta hur deras natursyn vuxit fram. Det är väldigt korta berättelser och givetvis inte någon fullständig beskrivning av värderingar och tankar. Urvalet är dessutom litet och flera stora och viktiga aktörer inom naturvårdsarbetet finns inte med, till exempel representanter från myndigheter eller skogsbolag. Det ska helt enkelt ses som ett antal exempel, och gör inte anspråk på att vara fullständigt. Vi har också bett en forskare från SLU att reflektera över bidragen.

CBM bedriver en hel del forskning kring människors värderingar och natursyn. Detta presenteras också i temanumret. Även om naturvård är ett relativt nytt begrepp så har naturens värden diskuterats i århundraden och synen på naturen har växlat mycket. Historiskt är det filosofer och teologer som har ägt frågan, och för att få en ordentlig historisk tillbakablick har Svenska kyrkan genom ärkebiskop Antje Jackelen bidragit med en artikel i temanumret. Slutligen har vi bett Göran Greider, samhällsdebattör med stort engagemang när det gäller naturvård, att filosofera kring begreppen som vi använder i temanumret. Vi på CBM hoppas på en trevlig lässtund och förhoppningsvis en och annan aha-upplevelse när det gäller svensk naturvård.