TEMA: NATURSYNJägarnas syn på naturvärden och naturvården präglas av brukande och skötsel, snarare än att minimera mänsklig påverkan. Förvalta snarare än att skydda. Bruka utan att förbruka. Vara en del av naturen, snarare än att ställa sig på sidan av den. För jägare är det självklart att människan är en del av ekosystemen, bland annat som toppredator. ”Naturligt” inkluderar människan.
Åker med skogsbryn. Välskötta brynmarker gynnar biologisk mångfald och ger viltet föda och skydd.

Foto: Fredrik Widemo

Jakt är att bruka den biologiska mångfalden. Vi jagar för att få viltkött och för naturupplevelsen, men också för att reglera viltstammarna. Vi begränsar skador på grödor och skog genom att jaga älg och vildsvin, men skyddar även häckande skräntärnor och brushanar genom att jaga mink, räv och kråka. De flesta jägare sätter dock rekreationsvärdet främst. Många känner sig aldrig så nära naturen som när de jagar; de ser jakt som en livsstil och ett förhållningssätt till omvärlden, snarare än en hobby.

Vi lever liksom alla andra arter av landskapet. Vi påverkar och påverkas och kan inte ställa oss utanför ekosystemen. I mina ögon ska vi ha och aktivt förvalta livskraftiga stammar av alla våra inhemska arter, men det är inte mer ”naturligt” att en varg slår en älg än att jag skjuter älgen. Om man kan prata om ekologiska roller så har människan också sådana, precis som andra arter.

För mig har ekosystem naturvärden, och mer artrika system har högre värden. Ett rikt växt- och djurliv ger större resiliens, bättre förutsättningar för viltet och en större naturupplevelse. Naturvärdet är en del i rekreationsvärdet i landskapet, och tvärtom. Jag klarar inte helt att särskilja de två begreppen.

Brukade landskap kan hysa stora naturvärden, som ofta delvis upprätthålls genom markanvändning, inklusive jakt. Samtidigt hotas naturvärden genom ett alltmer intensivt brukande. Redan vid förra sekelskiftet förordade Svenska Jägareförbundet landskapsperspektiv inom skogsbruket och betonade vikten av att vårda det vilda. Idag lägger svenska jägare 3 miljoner mandagar per år på att skapa goda förutsättningar för viltet, genom att skapa variation och gynna biologisk mångfald. Viltvård är naturvård.

Naturvården har tagit viktiga steg från ett alltför ensidigt fokus på skydd och fri utveckling, mot att förvalta naturvärden aktivt. Här finns dock mycket mer att göra, och vi behöver generellt mer fokus på hur vi brukar mångfalden hållbart. Inte bara försöker bevara den. För jägare är det en självklar och nödvändig utveckling mot ett mer hållbart samhälle.