TEMA: EKOLOGISK KOMPENSATIONVärldens framtida livsmedelssäkerhet förutsätter att de växtgenetiska resursernas breda mångfald bibehålls, liksom vilda kulturväxtsläktingar och lokalt anpassade sorter (lantsorter). De utgör rika källor till genetisk variation som kan användas för att utveckla förbättrade växtsorter med större anpassningsförmåga till en varierande omvärld.

Den nakna sanningen är att vår globala matproduktion vilar på bara ett fåtal hu­vudgrödor som är utsatta för klimatföränd­ringarnas allt ökande och osäkra effekter. Lantsorter och kulturväxtsläktingar är värdefulla resurser som kan användas för att jordbruket ska kunna svara mot denna utmaning. Tyvärr så försvinner de i en allt snabbare takt, och därmed också deras potentiella samhälleliga vinster. Vid sidan av redan existerande ex situ-bevarande i genbanker måste vi samarbeta för att be­vara växternas genetiska mångfald in situ (på åkern, i trädgårdar och i naturen). På så sätt förvaltar vi ett ”försäkringskapital” för framtidens matproduktion.

Blommande vildmorot. Foto. Vildmorot. (Daucus carota L.)

Foto: Jens Weibull

För att uppnå detta så har EU-projektet Farmer’s Pride inlett ett arbete för att skapa ett nytt europeiskt nätverk för in situ-bevarande och hållbar användning av odlad mångfald.

Farmer’s Pride arbetar över hela Europa för att:

• skapa ett varaktigt nätverk för aktivt in situ-bevarande av kulturväxtsläktingar och lantsorter;

• öka vår kunskap om hur vi bäst bör ta hand om dessa resurser för framtiden, i samarbete med lantbrukare, naturvårdare och andra viktiga aktörer;

• försäkra oss om bättre erkännande, skydd och incitament i nationell och europeisk policy och lagstiftning avseende bevarande och användning av kulturväxt­släktingar och lantsorter;

• förbättra tillgången till, och användningen av, växtgenetiska resurser för att kunna producera hälsosam mat för kommande generationer.

Projektet är relevant för alla som är intres­serade av jordbruk, naturvård, växtföräd­ling, forskning och policyfrågor, liksom för utsädesföretag och lokala fröbanker. Om du är intresserad av att bidra till att bevara vilda kulturväxtsläktingar och lantsorter in situ (på åkern, i trädgården eller i natu­ren), gå med i Farmer’s Prides europeiska nätverk.

Farmer´s Pride

I EU-projektet Farmer’s Pride deltar 19 partners från olika sektorer över hela Europa.
• Ett alleuropeiskt team av frivilliga ambassadörer stöttar projektet – svensk ambassadör är Jens Weibull, Jordbruksverket (jens.weibull(snabela)jordbruksverket.se).
• Evenemang, workshoppar och Öppet hus-dagar anordnas för att bygga och stötta projektet.
• 5–8 oktober anordnas den internationella konferensen Ensuring Diversity for Food and Agriculture: Plant Genetic Resources – in nature and on-farm.
Läs mer på www.farmerspride.eu
För att få veta mer och ta reda på hur du kan engagera dig, besök projektets webbplats www.farmerspride.eu eller kontakta projektledaren: s.kell(snabela)bham.ac.uk