TEMA: EKOLOGISK KOMPENSATIONInget är sig likt detta år, inte heller på CBM. Vi hade laddat för supermiljöåret 2020 med bland annat tre konferenser. I och med corona-pandemin har många planer behövt omstöpas och mycket är ännu osäkert. Här är de viktigaste sakerna som vi planerar för och som ni kan hålla utkik efter i våra olika kanaler. På något sätt kommer vårt utåtriktade arbete för biologisk mångfald att fortskrida, även om formerna ännu inte är satta!

Konventionen om biologisk mångfald (CBD)
I år skulle det globala miljöarbetet ta ett stort steg framåt, genom bland annat ett partsmöte för konventionen om biologisk mångfald (CBD) – kallat COP15. Som det ser ut nu kommer detta möte inte att hållas i år. CBM är involverat i förhandlingspro­cessen inom CBD genom medarbetaren Torbjörn Ebenhard som deltar i den svens­ka förhandlingsdelegationen. COP15 är det viktigaste mötet för CBD sedan år 2010, det var nu man skulle formulera nya mål och en strategi till 2030 och 2050, och ta nya krafttag för att verkligen nå dessa mål.

CBD:s tematiska workshop om Håll­bart nyttjande av biologisk mångfald (där CBM:s Tuija Hilding-Rydevik var nominerad av Sverige och utvald att delta som en av representanterna för FN:s region ”Västeuropa och övriga”) som skulle hållas i månadsskiftet mars–april är uppskjuten, och det finns ännu inget nytt datum.

Mångfaldskonferensen (MK20) Företagen och biologisk mångfald – CBM:s årliga konferens brukar ges i ok­tober. Planeringen är uppskjuten och inget nytt datum är ännu fastställt. Konferensen kommer sannolikt genomföras i någon form, eventuellt i ett mindre format. Syftet med årets Mångfaldskonferens är att ta del av de insatser som ett antal företag gör i sin verksamhet för att arbeta för ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald, och att till­sammans med forskare föra en diskussion om nödvändiga och fruktbara vägar framåt.

CBM i Almedalen
För första gången skulle CBM i år medver­kat vid politikerveckan i Almedalen. Fem seminarier hade vi planerat, för att bjuda in till samtal om intressanta forskningspro­jekt som rör sig mitt i de mest brännande samhällsfrågorna. Frågorna finns kvar, och behovet av att diskutera dem. Vi undersö­ker möjligheten att bjuda in till webbsända seminarier på de teman som vi planerat. Håll utkik i våra kanaler!

Den internationella konferensen Measuring biodiversity: Transferring and implementing a multidimensio­nal concept in policy, med finansiering från Vetenskapsrådet och i samarbete med Uppsala universitet, är framskjuten till våren 2021. Den var ursprungligen inplanerad till september 2020. Mer information kommer på CBM:s webbsida under hösten.

Konferensen Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas? i samarbete med Uppsala universitet är framflyttad till senhösten 2020. Exakt datum är ännu inte bestämt. Information kommer på CBM:s och Uppsala universitets webbsidor.

Kurserna i Skötsel av kulturpräglad natur är inställda 2020, men vi planerar att återkomma med dem under 2021.