TEMA: EKOLOGISK KOMPENSATIONLyssna till radioserien "Borta för alltid". Vi skriver också om de senaste publikationerna från CBM.

I vår har vi i P1 kunnat höra en serie korta radioprogram, med titeln ”Borta för alltid”. I tio avsnitt har vi fått stifta bekantskap med lika många djur som inte längre finns, utrotade av människ­an. Hela serien går att lyssna till som podd och på Sveriges Radios webbsi­da.

I Borta för alltid berättas om djuren som försvann. Vilka var de och hur gick det till? Om pungvargen, vandringsduvan som en gång var världens vanligaste fågel och förstås den omtalade men missförstådda dronten, men också om andra världskri­gets okända offer och försöken att väcka liv i de som utrotats. Du får också blicka in i spåkulan och se vilket djur som står på tur härnäst.

Återkommande i radioserien är bland andra Torbjörn Ebenhard, CBM.

Gustaf Asplund, som gjort radioserien, skriver så här om programmen:

”Jag tänker mig att varje avsnitt ska vara som en minnesstund efter en begravning. En allvarlig men samtidigt varm tillställning. Vi minns, vi känner och vi säger adjö till­sammans. Sen går vi vidare i våra liv, med berättelserna inom oss. Djuren är borta för alltid, men kvar för alltid inom oss.”

 

Nya publikationer från CBM

Främmande trädarter i stadsmiljö – kunskapsunderlag om hot och möjlig­heter (2020)

Författare: Jörgen Wissman & Tuija Hilding-Rydevik

Det planteras allt fler främmande träd och växter i våra städer. Vad finns det för risker i relation till värdena med dessa främman­de trädarter? Rapporten, som är beställd av Boverket, utgör ett diskussionsunderlag i frågan.

Kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun, Åland. Resultat från lokala dialogworkshopar (2020)

Författare: Håkan Tunón, Marie Kvarnström & Johanna Roto

Detta är en rapport från ett arbete med dialogworkshopar och möten med olika aktörer i Sunds kommun på Åland i syfte att få lokala perspektiv på sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i kommunen.

Biologiskt kulturarv som värdeskapare – reviderad slutrapport (2020)

Författare: Håkan Tunón, Bolette Bele & Paulina Rytkönen

Projektet ”Biologiskt kulturarv som värde­skapare” handlar om på vilket sätt natur- och kulturvärden och särskilt biologiskt kulturarv kan användas i företagandet för fäbodbrukare och andra som använder utmarkens resurser. Projektet är ett euro­peiskt territoriellt samarbete, som handlar om att utveckla samarbetet över nations­gränserna, just detta har varit ett samarbe­te mellan Sverige och Norge. Rapporten finns också i en kortversion på svenska och norska.

Aktivitet av fladdermöss och insekter vid ett vindkraftverk (2019)

Författare: Johnny de Jong, Olle Håstad, Jonas Victorsson, Anders Ödeen

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och flad­dermöss. Den här rapporten undersöker om tätheten av insekter kan ha betydelse för att fladdermöss kan förekomma vid vindkraftverkens rotorblad, genom att un­dersöka sambandet mellan fladdermusak­tivitet och insektstäthet.

Lokala perspektiv på havs- och kustpla­nering (2019)

Författare: Håkan Tunón & Marie Kvarnström

CBM har på uppdrag av Ålands Land­skapsregering under 2019 genomfört ett arbete att kartlägga socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt viktiga områden inom fiskerisektorn, inklusive synliggöra behoven att inkludera lokalbefolkning och naturbrukare i förvaltningen inom Ålands kust- och havsområden. Skriften Lokala perspektiv på havs- och kustplanering är slutrapporten från detta projekt.

Ängar och slåtter. Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård (2019)

Författare: Tommy Lennartsson & Anna Westin

Denna kunskapssammanställning har tagits fram inom satsningen ”Skötsel av kulturpräglad natur” som finansieras av Naturvårdsverket och Riksantikvarieäm­betet och görs i samarbete med CBM. Satsningen syftar till bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet, genom lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia. Finns som PDF, och som Print on Demand på Riksanikvarieämbetets webbplats. Den finns också som tryckt publikation i bokhandeln.

Läs mer och ladda hem pdf:er av skrifterna: www.slu.se/cbmskrifter