TEMA: UTROTNINGEN Det är ett lite annorlunda nummer av Biodiverse du nu läser. I början av detta år fick Torbjörn Ebenhard, mångårig medarbetare vid CBM, uppdraget att vara gästredaktör för nummer fyra 2017.
Målning av ett dronthuvud utförd av Cornelis Saftleven (1607-1681) år 1638. Det kan vara ett av de sista porträtten av en levande dront. Målningen kan ses i Boijmans museum i Rotterdam. Målning av ett dronthuvud utförd av Cornelis Saftleven (1607-1681) år 1638. Det kan vara ett av de sista porträtten av en levande dront. Målningen kan ses i Boijmans museum i Rotterdam.

Foto: Cornelis Saftleven [Public domain], via Wikimedia Commons. Källa: http:// julianhume.co.uk/wp-content/uploads/2010/07/History-of-the-dodo-Hume.pdf

Redan från början gjorde han klart: Det blir ingen munter läsning. Det är också troligt att det vi presenterar här krockar med många människors verklighets­uppfattning. Kan det verkligen vara så här illa när det gäller artutrotning? En del av förklaringen till att vi i vår del av världen inte märker så mycket av förlusten av artmångfald, ännu, är att vi ”exporte­rar” problemen till andra delar av världen, när vi importerar varor och tjänster. En annan förklaring finns i begreppet utdöendeskuld. Prästkragarna och blåklockorna står där än vid vägkanten. Men deras livsutrymme minskade drastiskt för 40–50 år sedan när industrialiseringen av jordbruket på allvar tog fart. Många arter lever på lånad tid, och i vissa fall har the point of no return redan passerats.  Torbjörn Ebenhard har till detta nummer gjort en gedigen research, och han har även skrivit många av artik­larna. Här ger han en bred bakgrund och samman­fattar forskningsläget om artutrotning.  Vissa människor ägnar hela livet, och ibland riskerar det, åt att försöka rädda hotade arter och ekosystem. Men inte alla har drivet, passionen eller möjligheterna att göra det. Det vi alla kan, och har ansvar att göra, är att informera oss.  Vi vill gärna få veta vad dessa artiklar väcker för reaktioner hos er läsare. Skriv till oss med tankar och reflektioner. Bland de som så gör lottar vi ut ett exemplar av boken Vid vägs ände av Ola Jennersten och Tom Svensson – läs mer om deras arbete på sidan 16–17. Adresser finns på sista sidan.

Annika Borg, redaktör för Biodiverse

 

 

 

 

Torbjörn Ebenhard Torbjörn Ebenhard

Foto: Annika Borg

Torbjörn Ebenhard, gästredaktör för detta nummer:

Det har funnits en tid när folk trodde att det inte var möjligt att utrota arter. Idén att jorden tidigare skulle ha hyst arter som nu är utdöda, såsom dino­saurier, sågs som befängd, en hädelse rent av. Det sågs som en omöjlighet att människan skulle kunna utrota de djur som Gud skapat till människans nytta. Charles Darwin var inte bara en av de första att hävda att arterna inte var skapade av Gud, han var också en av de första att inse att arter kan utro­tas. Efter sitt besök på Falklandsöarna år 1833 skrev han att falklandsvargen sannolikt skulle komma att utrotas av öarnas kolonisatörer. Så blev det.

När jag började studera artmångfalden, i slutet 1960-talet, betraktades hotade arter som ett begränsat antal mycket speciella arter. Idag är det helt annorlunda. De hotade arterna utgör en stor andel av alla artgrupper, och vilken art som helst kan bli utrotningshotad. Minst 1 196 däggdjursarter är utrotningshotade. I en tidig rödlista från 1986 angavs endast 246 arter som hotade. Visserligen var däggdjurstaxonomin annorlunda då, liksom röd­listningskriterierna, och alla arter var inte bedömda, men det är ändå en avsevärd försämring på ca 30 år.

Detta nummer av Biodiverse ägnas helt åt utdö­ende och utrotning av arter. Det är en dyster bild vi målar upp, men det är så här det ser ut – så illa ställt är det med artmångfalden idag. Jag hör ofta invändningen att det inte går att motivera männ­iskor till handling bara genom att visa hur eländigt allt är. Det behövs framgångssagor som inger hopp, och praktiska redskap för förändring. Så är det säkert, och det är vad alla andra nummer av Biodi­verse handlar om. För att handla på rätt sätt måste man dock först ha förstått problemet, och veta vad som behöver förändras. Syftet med detta nummer av Biodiverse är att visa upp problemet, när det gäl­ler förlust av artmångfald. Trots högt satta politiska mål, nationellt och globalt, fortsätter förlusten av biologisk mångfald, på alla nivåer. Detta tycks lätt glömmas bort, och istället fokuserar politiker och andra på det nya stora hotet, som överskuggar allt annat – de globala klimatförändringarna. De är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald, och effekten kan bli förödande, men redan nu står artmångfal­den inför allvarliga hot av den klassiska sorten, som biotopförstörelse och överexploatering.

I min beskrivning av utdöenden och utrot­ningar, status för världens arter, hoten emot dem, och konsekvenserna av att förlora dem, har jag tydligt fokus på djur, framförallt ryggradsdjur, och mycket mindre på växter. Ryggradsdjuren är en praktisk artgrupp att diskutera, eftersom kunska­pen om dem är relativt sett mer komplett än för andra artgrupper, särskilt när det gäller hotade arter. Det handlar också om en personlig bias. Mitt fokus på ryggradsdjuren betyder inte på något sätt att diskussionen om utdöende och utrotning är mindre relevant för ryggradslösa djur, växter eller mikroorganismer.

Artiklarna i detta nummer av Biodiverse kan ses som en översikt över det senaste decenniets veten­skapliga litteratur om hotade arter. I första artikeln beskrivs artutdöendet som ekologisk process. Där­efter kommer en artikel som beskriver utdöendets historia, en som sammanfattar hoten mot arterna, och en artikel av Ola Jennersten som med tigern som fallstudie ger exempel på hur en art hotas. Ulf Gärdenfors beskriver sedan hur en art riskbedöms och klassificeras för nationella och globala rödlistor. Därpå följande två artiklar ger en kort beskriv­ning av hotstatus för världens arter, med exempel särskilt från groddjuren och däggdjuren. Ulf Bjelke ger sedan en motsvarande redovisning av nationell hotstatus för Sveriges arter. I artikel nummer tio diskuterar Patrik Baard kring arters värde, i filo­sofisk mening, och artutrotningens etik. Därefter följer en artikel om artutrotningens konsekvenser för ekosystemen och människan. I den sista artikeln ställs frågan om den pågående artförlusten är att betrakta som ett massutdöende i jordens historia, av samma mått som det utdöende som utraderade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan.

Vad är ett utdöende?

Utdöende är en naturlig ekologisk process som kännetecknas av att en art, underart eller population av en levande organism minskar i individantal och till slut upphör att existera. Processen kan ses som slutet på en evolutionär utvecklingslinje. När ett utdöende orsakas av människan, avsiktligt eller oavsiktligt, kan det betraktas som en utrotning.

När en art helt försvinner från jorden kan detta betraktas som ett globalt utdöende. Mycket vanligare är lokala och regionala utdöenden, som sker när enstaka underarter eller populationer dör ut, medan andra underarter eller populationer av samma art fortfarande finns kvar. Vid lokala och regionala utdöenden minskar en arts utbredningsområde och totala populationsstorlek, men individtätheten i kvarvarande populationer behöver inte vara mindre.

Om antalet individer av en art, underart eller population minskar starkt, så att en kritisk populationsstorlek underskrids, kan detta betraktas som ett funktionellt, evolutionärt eller kommersiellt utdöende. En art som är funktionellt, eller ekologiskt, utdöd är så fåtalig att den inte längre kan fylla sin ekologiska roll som t.ex. predator, bytesdjur, nedbrytare eller konkurrent i ekosystemet, och inte heller leverera några ekosystemtjänster. Om arten är så fåtalig att den snabbt förlorar genetisk variation kan den sägas vara evolutionärt utdöd, eftersom den naturliga selektionen då förlorar sin förmåga att anpassa arten efter förändringar i miljön. En art som är kommersiellt utdöd har så liten population eller täthet att den inte kan exploateras med vinst. En art kan vara funktionellt, evolutionärt eller kommersiellt utdöd långt innan den blir lokalt, regionalt eller globalt utdöd.
Ett funktionellt, evolutionärt eller kommersiellt utdöende är åtminstone i teorin reversibelt. Det kan repareras, om arten ökar i antal igen. Detta gäller inte ett globalt utdöende av en art, underart eller genetiskt distinkt population. I den mån regionala och lokala utdöenden handlar om hela underarter eller sådana genetiskt distinkta populationer är de alltså inte heller reversibla.Termen defaunering används ibland för att beteckna kombinationen av lokal eller regional förlust av arter och en kraftig minskning i populationsstorlek för kvarvarande arter.