TEMA: UTROTNINGEN(This article is also available in English) Endast en del av världens alla arter har hotbedömts. Rödlistan anger det man säkert kan säga i dagsläget, inte värsta möjliga scenario. Det finns ett mörkertal, och många fler arter kan alltså vara hotade.

This article is also available in English. Follow this link.

I arbetet med rödlistan över världens hotade arter har Internationella naturvårdsunionen (IUCN) gjort en riskanalys för totalt 87 040 arter. Bland dem har 25 062 klassats som utrotningshotade och hamnat på rödlistan. Alla kända arter har alltså inte genomgått denna bedömning.

Bland ryggradsdjuren har alla däggdjur och fåglar bedömts, ca 85 % av groddjuren, men bara ungefär hälften av reptilerna och fiskarna. Groddju­ren är de mest hotade ryggradsdjuren, med närmare hälften av arterna i riskzonen. Fåglarna har klarat sig något bättre, med 23 % hotade eller nära hotade arter (inklusive arter för vilka kunskapsbrist råder, men som sannolikt är hotade). Vissa arter är san­nolikt mer utrotningshotade än vad rödlistan anger. I en studie hävdas att IUCN:s kriterier underskattar risken för fågelarter med små utbredningsområ­den. Mer detaljerade rumsliga data för biotopernas utbredning visar att arternas faktiska utbredning är mycket mindre än man räknat med i hotklass­ningen. Av 586 endemiska eller hotade arter som undersöktes bedömdes 210 arter som mer hotade än vad som anges i IUCN:s rödlista, varav 189 arter som idag inte anses hotade alls.

WWF:s Global living planet index är en sam­manställning av populationsstatistik för 14 152 populationer av 3706 arter ryggradsdjur från hela världen. Index visar en förlust på 58 % av popula­tionernas individantal mellan 1970 och 2012. Bland landlevande ryggradsdjur med känd populations­trend uppvisar en tredjedel en minskning sedan år 1900, och 30 % av dessa är ännu inte bedömda som hotade. Detta tyder på att andelen rödlistade arter kommer att öka ytterligare.

Bland de ryggradslösa djuren har relativt få arter bedömts, bara 19 000, av totalt över en miljon beskrivna arter. Det har ofta hävdats att ryggrads­lösa djur är mindre känsliga för externa hot än vad ryggradsdjuren är, bland annat därför att de är så mycket individrikare. IUCN har gjort särskilda ansatser för att bedöma fler ryggradslösa djur, bland annat kräftdjur i sötvatten, revbildande kor­aller och trollsländor. För sötvattenskräftdjuren är ca 30 % av arterna hotade (inklusive sannolikt hotade bland arter för vilka det råder kunskaps­brist), medan trollsländor har klarat sig bättre, med 13 % hotade i ett slumpmässigt urval av 1500 bedömda arter. Bland dyngbaggar är 11 % av 1500 bedömda arter hotade. Motsvarande siffra för alla ryggradsdjur är 21 %. Enligt ett globalt index för populationer av ryggradslösa djur har fjärilarnas populationsstorlekar i snitt minskat med 35 % under 40 år. Artutrotning och minskad popula­tionsstorlek och utbredning är minst lika allvarliga bland ryggradslösa djur som bland ryggradsdju­ren. Sannolikt beror det på att de främst hotas genom biotopförstörelse och klimatförändringar, som berör små och talrika djur lika mycket som stora och individfattiga arter.

De flesta hotade arter är växter. Hela 12 102 arter är listade som hotade. Ändå är kunskapen om växternas bevarandestatus ofullständig och ojämnt fördelad mellan olika grupper. I fyra växtgrupper är nästan alla arter bedömda: kaktusar, magnolior, barrträd och kottepalmer. Alla fyra har höga andelar hotade eller nära hotade arter: 36 %, 68 %, 50 % respektive 85 %. Om dessa fyra grupper är representativa för alla kärlväxter vore situationen katastrofal för världens växter. Sannolikt ser det dock något ljusare ut för kärlväxterna som helhet, eftersom dessa fyra grupper analyserats just därför att de misstänktes hysa många hotade arter. För andra växter än kärlväxterna har bara enstaka arter genomgått riskanalys, så hotstatusen för mossor, levermossor, lummerväxter, grönalger och rödalger är mycket bristfälligt känd. Samma brist råder för alla brunalger, svampar, lavar och mikroorganismer.

Nio länder hyser mer än 1 000 globalt hotade arter. De tre i topp är Ecuador (2 376 arter), USA (1 523) och Madagaskar (1 480), tätt följda av Indo­nesien, Malaysia, Mexiko, Tanzania, Kina och Indien. Som jämförelse har 54 av de globalt hotade arterna återfunnits i Sverige eller svenska vatten.

 

Läs också:

Groddjuren de mest hotade ryggradsdjuren

 

Figuren visar andelen rödlistade arter, i olika hotkategorier, för 19 olika djur- och växtgrupper med mer än 150 arter, där nästan alla arter har bedömts. Grupperna är ordnade efter en uppskattning av andelen hotade arter (CR, EN, VU), inklusive arter som sannolikt är hotade fast det råder kun¬skapsbrist om deras situation (under antagandet att proportionen hotade arter är lika stor bland arter med kunskapsbrist, DD, som bland övriga arter). Den uppskattade totala ande¬len hotade arter har markerats med ett rött streck. X-axeln visar andelen rödlistade arter av det totala antalet existerande arter (som är angivet med siffror i högerkolumnen). Hotkategorerna är: EW utdöd i vilt tillstånd CR akut hotad EN starkt hotad VU sårbar DD kunskapsbrist NT nära hotad LC livskraftig Figuren visar andelen rödlistade arter, i olika hotkategorier, för 19 olika djur- och växtgrupper med mer än 150 arter, där nästan alla arter har bedömts. Grupperna är ordnade efter en uppskattning av andelen hotade arter (CR, EN, VU), inklusive arter som sannolikt är hotade fast det råder kun¬skapsbrist om deras situation (under antagandet att proportionen hotade arter är lika stor bland arter med kunskapsbrist, DD, som bland övriga arter). Den uppskattade totala ande¬len hotade arter har markerats med ett rött streck. X-axeln visar andelen rödlistade arter av det totala antalet existerande arter (som är angivet med siffror i högerkolumnen). Hotkategorerna är:
EW utdöd i vilt tillstånd
CR akut hotad
EN starkt hotad
VU sårbar
DD kunskapsbrist
NT nära hotad
LC livskraftig

Foto: IUCN 2017. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-2. . Downloaded on 28 November 2017

 

Läs mer

:Ocampo-Peñuela, N. m.fl. 2016. Incorporating explicit geospatial data shows more species at risk of extinction than the current Red List. Science Advances 2:e1601367.
Ceballos, G. m.fl. 2017. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by ver¬tebrate population losses and declines. Proceedings of the National Academy of Sciences 114:E6089-6096.
Vié, J.-C. m.fl. (red.) (2009). Wildlife in a Changing World – An analysis of the 2008 IUCN Red list of threatened species. Gland, Switzerland: IUCN.
Durant, S. M. m.fl. 2017. The global decline of cheetah Acinonyx jubatus and what it means for conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences 114:528-533.