Sven-Olov Borgegård och Anders Eriksson från Uppsala kommun visar och berättar om Årike Fyris utanför Uppsala, ett tätortsnära område som har restaurerats bla för att gynna den biologiska mångfalden.
Foto: Åsa Berggren
TEMA: EUTROFIERINGBaltic Meeting Point är ett nystartat samarbetsforum för de som arbetar med frågor kring hållbar utveckling i länderna runt Östersjön. CBM deltog i årets konferens.

Den 15 till 17 juni i år kom ca 400 forskare, politiker, tjänstemän och företagare till Uppsala för att delta i Baltic Meeting Point 1998. Syftet med mötet var enligt initiativtagaren Uppsala kommun att sprida nya idéer samt inspirera till fler dynamiska kontakter och skapanden av nätverk i regionen.

Första dagen ägnades åt allmänna föreläsningar av olika slag. Den andra dagen pågick parallella ”workshops” under tre övergripande ämnesområden: stad-landförhållanden, vatten samt energi.

CBM:s var ansvarig för en workshop med titeln ”Biodiversity and urban/rural relations”. Ett 30-tal personer från Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Vitryssland och Sverige lyssnade på föredrag och diskuterade biodiversitetsfrågor. Talare var Yllas Erlich, doktorand i ekonomi från Estland, Ruta Vaiciumaite och Ivars Kubucis från Litauens respektive Lettlands naturfonder, Voldemars Spungis från universitetet i Riga, Bo Libert från Naturvårdsverket samt Urban Emanuelsson, CBM.

Ivars Kubuics talade om den biodiversitet som finns i tätorter och tätortsnära områden. Han har hittat många värdefulla områden runt och inne i Riga mfl städer. Men dessa grönytor, stränder, våtmarker, ängar mm hotas ofta av exploatering när städerna expanderar. För att förhindra att biodiversitet förloras behövs det skötselplaner för dessa områden.

Ruta Vaiciumaite berättade bla om den privatisering av mark som har skett i Litauen sedan 1991. Många naturvårdare var oroliga för privatiseringen, men lagstiftning har reglerat de privata ägarnas markanvändning och värdefull natur har kunnat få fortsatt skydd. Reglerna följs dock inte alltid och det är inte heller alltid som naturvärdena i ett utsålt område är kända.

Voldemar Spungis har tittat på biodiversitetsgynnande strukturer i Riga och blÊa kommit fram till att stadens skötsel av naturområdena ofta innebär att material som gynnar den biologiska mångfalden, tex döda träd, tas bort.

Dagen avslutades med ett besök i Årike Fyris utanför Uppsala där ett biodiversitets- och restaureringsprojekt av ängsmark pågår.