TEMA: EFTER NAGOYAFN har utlyst 2011 till det internationella skogsåret. Under hela året pågår aktiviteter runt om i världen för att uppmärksamma skogen och dess värden. Internationella skogsåret är en möjlighet för oss att öka förståelsen och kunskapen om skogens betydelse.

Skogen är en oerhört viktig del av naturmiljön och dess djur- och växtliv. Den har också betydelse för ekonomin och vårt välbefinnande. Över sextio procent av vårt land är täckt av skog och enligt vår lagstiftning ska produktion och miljö vara jämställda mål. Under de senaste decennierna har skogslandskapet blivit alltmer osammanhängande och livsmiljöerna för många arter minskat. Men inget annat europeiskt land förutom Ryssland har fortfarande kvar en så stor areal naturskog som vi har i Sverige, främst i den fjällnära regionen. Dessa skogar uppmärksammas alltmer för sina unika naturkvalitéer och värden för turistnäringen.

Stärkt samarbete och hänsyn

Naturvårdsverket har uppdraget att samordna arbetet med Sveriges miljömål. Flera av miljömålen är beroende av ett hållbart skogsbruk med stor hänsyn till både land- och vattenmiljön. Sammantaget visar arbetet med miljömålen att det tvärsektoriella samarbetet behöver utvecklas för att underlätta samordning och helhetssyn på skogslandskapet. Länsstyrelserna och kommunerna har här en nyckelroll genom den fysiska planeringen. Markägarna är viktiga samarbetspartners i det gemensamma arbetet för att bevara och hållbart nyttja skogens ekosystemtjänster.
Skogens nyttjande har stor betydelse för hur det framtida skogslandskapet kommer att fungera för människa och natur. Idag tenderar avverkning av skyddsvärda skogsmiljöer att öka. Uppföljning av miljömålen indikerar även att allt fler vattendrag skadas vid körning med skogsmaskiner. Dikning, rensning och körskador bidrar till läckage av näringsämnen, tungmetaller och försurande ämnen. Sammantaget ger detta anledning till eftertanke. Hänsynen behöver förbättras, bland annat genom skyddszoner till vattendrag och barmarksplanering.

Nätverk jobbar tillsammans

Vi är många som delar ansvaret för skogen, därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans. Regeringar, myndigheter och frivilligorganisationer gör gemensamma ansträngningar för att stärka en hållbar förvaltning, bevarande och hållbar utveckling av skog till förmån för nuvarande och kommande generationer.
I Sverige samverkar nätverket Naturens år för att skapa engagemang, sprida information och öka kunskapen om skogen. Det är vi på Naturvårdsverket som samordnar nätverket Naturens år. I nätverket ingår ett trettiotal myndigheter och intresseorganisationer. Under 2011 lägger de särskilt fokus på skogen i sin verksamhet och genomför också några gemensamma aktiviteter. Flera av organisationerna samarbetar också i konkreta projekt kring skogsfrågorna.

Under 2011 har vi en webbplats där vi informerar om vad som händer i Sverige under internationella skogsåret, bland annat genom aktiviteter i vårt kalendarium. Så besök www.skogsaret.se och engagera dig gärna i arbetet för att vi även i framtiden ska ha levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.

Naturens år

Nätverket Naturens år bildades 2009 av ett antal organisationer och myndigheter med naturvårdsanknytning för att samverka kring 100-årsfirandet av Sveriges första nationalparker. År 2010 fortsatte nätverket sitt samarbete, då för att uppmärksamma internationella året för biologisk mångfald, och i år sätts allt ljus på skogen. Nätverket består av 29 organisationer och koordineras av Naturvårdsverket.
www.naturensår.se