TEMA: SKOGRunt sjön Vällen i Uppland pågår ett projekt där flera skogsbolag samverkar med naturvårdare för att planera naturvårdsarbetet i ett drygt 12 000 ha stort skogsområde.

Upplandsstiftelsen är en organisation som arbetar med naturvård- och friluftsliv i Uppsala län. Sedan några år driver vi projektet ”Ekologisk landskapsplanering för hotade arter och miljöer” (ELP). Stiftelsen vill med projektet koncentrera sina naturvårdsinsatser till landskap där värden rörande biologisk mångfald är särskilt stora. Projektet startade 1993 i Vällen-området i östra Uppland och har sedan fortsatt i bl a nedre Dalälven och Mälaren.

Skogsbrukets inverkan

I Vällen-området har stiftelsen samverkat med bl a skogsbolaget Korsnäs. Det avgränsade området utgör en stor del av avrinningsområdet till sjön Vällen och domineras av skogsmark, ca 10 000 ha.

Området har inventerats ur olika aspekter genom insatser av stiftelsen, företrädare för markägare och myndigheter samt experter och ideella naturvårdare. Ambitionen har varit att få en god kännedom om så många organismgrupper som möjligt.

Sammanlagt har ca 24 procent av skogsmarksarealen (2 434 ha) klassats ur naturvärdessynpunkt. Fram till idag har ca 200 rödlistade arter från området kommit till vår kännedom. För nära hälften av dem är lövträd det viktigaste substratet.

Mer gammal skog för hundra år sen

Skogshistoriken har också belysts inom ramen för ELP-projektet. Vi har bl a konstaterat att den gamla formen av skogsbruk, främst kolning, inte var ödeläggande för biologisk mångfald på samma sätt som det moderna skogsbruket blev under den senare delen av 1900-talet. På Gimo bruks skogar (nuvarande Korsnäs) var efter 200 års kolande exempelvis volymen skog äldre än 100 år vid sekelskiftet 27 procent, mot nuvarande 4 procent.

Många reservat

För att bevara Vällenområdets samlade naturvärden och skapa bättre förutsättningar för hotade arter har en rad åtgärder initierats genom ELP-projektet. Sju nya naturreservat har föreslagits, om fem av dessa har redan beslut fattats. Flera redan befintliga reservat kommer att utvidgas och den sammanlagda reservatsytan i Vällen-området kommer inom några år att vara drygt 1 000 ha produktiv skog. Till detta kommer ett par naturvårdsavtal och biotopskydd som tecknats av Skogsvårdsstyrelsen. Korsnäs har dessutom frivilligt ”avsatt” ca 136 ha äldre skog.

Bort med granplanteringar

Olika former av aktiva naturvårdsåtgärder har företagits. I samverkan med Korsnäs och Uppsala kommun har exempelvis planterad gran huggits bort i några ekhagar. Korsnäs kommer också genom röjning och gallring av planterad gran öka andelen lövrika skogar. Nuvarande lövandel på bolagets marker är 5 procent vilket kan jämföras med övriga markägare som har ca 15 procent lövträd i sina skogar kring Vällen.

En aktion av det lite ovanligare slaget utfördes vintern 1995 då en låga med den akut hotade svartoxen lyftes från ett hygge in i ett av Upplandsstiftelsens naturreservat.

Uppföljning får inte glömmas

En viktig erfarenhet av arbetet med projektet är vikten av långsiktighet och uppföljning av inventeringar och överenskommelser. Upplandsstiftelsen träffar nu regelbundet representanter för Korsnäs för att stämma av vad som gjorts och ska göras.

Under 1999 har stiftelsen fått i uppdrag av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att utveckla metoder för övervakning av biologisk mångfald i skogslandskapet. Projektet är delfinansierat av EU och omfattar två områden i Sverige, varav Vällen-området är ett. Liknande projekt drivs i fyra andra EU-länder. Tanken är att vi så småningom ska få bättre kunskap om vilken nytta olika naturvårdsåtgärder har för den biologiska mångfalden vi vill värna och om våra insatser är tillräckliga.

Lästips

:Rapport nr. 5 ”Ekologisk landskapsplanering i Vällenområdet” från Upplandsstiftelsen.