TEMA: BIOLOGISK MÅNGFALD

Miljövetaren Madelaine Johansson har analyserat svårigheter med att nå miljömålen. Det handlar om organisatoriska barriärer, otydliga ansvarsfrågor och roller, bristande resurser och svårigheter att kommunicera målen.

– Arbetet med miljömålen kräver en helhetssyn och en känsla av delaktighet som inte alltid är så lätt att få till i den svenska förvaltningstraditionen, säger Madelaine Johansson. Miljö upplevs inte heller alltid som en central fråga för de inblandade myndigheterna.

Medan de övergripande målen är mycket visionära, är delmålen mätbara och tekniskt formulerade. Målet Frisk luft bryts exempelvis ner i tillåtna halter av kväveoxid och partiklar. Mål som formuleras så kan vara svåra att kommunicera och ge medial uppmärksamhet. Däremot krävs omfattande datainsamlingar för att avgöra hur de uppnås. Tjänstemännen drunknar i dokumentation och rapportskrivande och upplever att deras resurser inte räcker till. Samtidigt finns en osäkerhet kring om indikatorerna verkligen mäter det de avser.